Biologie

Biologie

Příroda je proti nám ve výhodě – může existovat bez nás, my bez ní ne.

Gymnázium Botičská zajišťuje výuku biologie, jednoho z profilových předmětů, v nejvyšší možné kvalitě. Důkazem toho je mimo jiné množství studentů, kteří si biologii volí jako maturitní předmět a jejich následná úspěšnost v přijímacích řízeních na vysoké školy s přírodovědným zaměřením. Velmi významné jsou také úspěchy našich studentů v soutěžích s biologickou tématikou, zejména v Biologické a Ekologické olympiádě a SOČ. Za všechny připomeňme stříbrnou medaily M. Holcové v mezinárodním kole Biologické olympiády 2011/2012, 6. místo A. Damašky v celostátním kole 2013/2014, 7. místo K. Kubíkové v celostátním kole 2015/16 a 11. místo T. Ryšana taktéž v celostátním kole 2017/18. Družstvo ve složení A. Altner, A. Palyza a B. Kociánová obsadilo krásné 7. místo v celostátním kole Ekologické olympiády 2021/22. Ojedinělého úspěchu pak v r. 2022/23 dosáhla A. Uhrová, která se s prací SOČ „Analýza genových interakcí mezi transkripčním faktorem SPT6L a geny regulujícími kvetení Arabidopsis thaliana“ kvalifikovala na mezinárodní soutěž Regeneron International Science and Engeneering Fair (Regeneron ISEF) v Dallasu, kde skončila na 2. místě. Více v sekci Úspěchy studentů.

Našemu gymnáziu byl také již r. 2002 udělen status Fakultní škola PřF UK. Snažíme se této skutečnosti co nejvíce využít, proto naši studenti navštěvují některé učební prostory fakulty (např. fluorescenční mikroskopie), zpracovávají zde své maturitní práce a naopak někteří fakultní učitelé působí na naší škole. V řadách učitelů gymnázia také dlouhodobě působí p.prof. Petr Šíma, autor moderní a úspěšné středoškolské učebnice Biologie v souvislostech.

Kontaktujte nás

Budeme rádi, pokud nám napíšete v následujících případech:

  • můžete nám nabídnout jakoukoli formu spolupráce využitelnou ve výuce biologie;
  • nabízíte pomůcky, literaturu, materiál či služby využitelné ve výuce biologie;
  • pracujete-li v biologických oborech, můžete pomoci zajistit v místě vašeho pracoviště exkurzi;
  • máte jakýkoliv dotaz nebo připomínku k výuce biologie na našem gymnáziu.

Naše adresa je biologie@gybot.cz.

Hodinová dotace

Najdete v sekci Učební plán.

Členění učiva

První ročník

Náplní výuky prvního ročníku je obecná biologie, nauka o stavbě buňky – cytologie, virologie, bakteriologie a především nauka o rostlinách – botanika, fyziologie, morfologie a ekologie rostlin a systematika od nejjednodušších řas po nejsložitější krytosemenné rostliny. Následuje problematika hub, „protist“ (čili dřívějších prvoků a některých řas) a úvodní kapitoly ze zoologie.

Druhý ročník

Stěžejní náplní výuky je zoologie všech důležitých skupin živočichů, jako např. všude rozšířených členovců i nám nejbližších obratlovců. Dále pak navazuje nauka o vývoji organismů na Zemi, tedy evoluční biologie a úvod do biologie člověka.

Třetí ročník

Ve třetím ročníku se probírá biologie člověka a genetika. Neopomeneme ani dnes tolik aktuální témata jako zdraví člověka, genetické choroby a zákonitosti jejich přenosu, genové manipulace a transformace organismů.

Čtvrtý ročník

Ve čtvrtém ročníku je jednohodinová dotace biologie věnována především ekologii a environmentální výchově. Maturanti a ostatní zájemci o biologii však mají možnost navštěvovat volitelné semináře: Systematickou biologii, Biologii člověka, Obecnou biologii a genetiku.

Přírodovědný kurz

Výuku biologie, zeměpisu, ale i ostatních přírodovědných předmětů již tradičně doplňuje týdenní přírodovědný kurz v červnu na konci školního roku. Více podrobných informací najdete zde.

Volitelné předměty z biologie

2. ročník

Specialitou našeho gymnázia jsou čtvrtletní přírodovědně zaměřené semináře ve 2. ročníku. Každý student tedy během školního roku absolvuje čtyři semináře. Jejich cílem je především studenty zaujmout a motivovat k dalšímu studiu. Řada z nich má biologické či hraniční zaměření, jako například seminář Fyzika a lidské tělo, Buněčná biologie nádorových onemocnění, Etologie, Ekofyziologie živočichů nebo Chráněná území. Podrobnosti naleznete v kapitole Volitelné předměty.

3. ročník

Hlavním cílem volitelných seminářů ve třetím ročníku je prohloubit zájem studentů o biologii a motivovat je k dalšímu biologickému vzdělávání. Semináře jsou proto zaměřené převážně na praktické a dovednostní činnosti.

V současné době vypisujeme tyto semináře s biologickou tématikou:

  • Zdravovědní seminář – náplní je biologická podstata nemocí a úrazů, základy diagnostiky a první pomoci včetně praktického nácviku s pomocí externích odborníků.
  • Mikroskopické a pitevní praktikum – tento seminář se zabývá anatomickými pitvami vybraných živočichů (plž, hmyz, ryba, pták, hlodavec) a dále pokročilými mikroskopickými metodami (výroba trvalých preparátů, imerzní a fluorescenční mikroskopie). Probíhá ve spolupráci s PřF UK.

4. ročník

V tomto ročníku jsou semináře zaměřené převážně na rekapitulaci, utřídění a rozšíření základního učiva s ohledem na blížící se maturity a následné vysokoškolské studium.

  • Systematická biologie – seminář rekapituluje, aktualizuje a rozšiřuje poznatky ze systematické biologie získané během předchozího studia. Nedílnou součástí jsou i kapitoly věnované anatomii a morfologii jednotlivých skupin organismů.
  • Biologie člověka – seminář se specializuje na anatomii a fyziologii lidského těla s přesahy do jiných vědních oborů zabývajících se člověkem. Opomenuty nezůstávají ani kapitoly z lékařské biologie.
  • Obecná biologie a genetika – náplní semináře je nauka o buňce (cytologie) a tkáních (histologie). V genetické části si studenti po zopakování základního učiva (Mendelových zákonů a genetiky člověka) rozšíří znalosti o další zajímavé genetické obory, jako např. genové manipulace včetně dnes tolik populární metody CRISPR a geneticky modifikované organismy.

KNP (Klub náruživých přírodovědců)

Funguje na naší škole již řadu let pod vedení p.prof. Petra Šímy a vhodně doplňuje klasickou školní náplň hodin biologie. Jedná se o pravidelné sobotní vycházky do přírodovědně zajímavých lokalit, zpravidla za účasti odborníků na danou problematiku. Fotky z akcí naleznete zde.

Maturita z biologie

Maturitní zkouška z biologie se těší u studentů našeho gymnázia tradičně velké oblibě. Dokládají to počty maturantů z biologie uvedené v následující tabulce.

RočníkMaturantů z biologieMaturantů celkem
2022-202365119
2021-20225490
2020-20214693
2019-20205496
2018-201961113
2017-20184382
2016-20174885
2015-20165186
2014-201569108
2013–20143583
2012–20135682
2011–20126188
2010–201151102
2009–20105594
2008–20094477
2007–20084990
2006–200761121
2005–20065396
2004–20055495
2003–20044694
2002–200348117
2001–20023894
2000–200143108

Maturitních otázek je celkem 30 a pokrývají svým rozsahem základní učivo čtyřletého studia biologie. V posledních letech se osvědčila maturita s dataprojekcí, kdy student na dané téma referuje před tabulí za pomoci notebooku a dataprojektoru. Další informace o maturitě včetně maturitních otázek z biologie naleznete v sekci Maturita z biologie.

Prostory gymnázia věnované biologii

Pro výuku biologie je určena specializovaná učebna biologie. Standardně je vybavena datavideoprojektorem. Lavice jsou opatřeny zásuvkami pro mikroskopy, učebna se tudíž plnohodnotně využívá i jako laboratoř. Biologická praktika však zpravidla probíhají v biologické laboratoři, která vznikla v roce 2009 v učebně 48 a je plně vybavená nejmodernější technikou vč. datavideoprojektoru, mikroskopů, binokulárních lup, kamery do mikroskopu atd.

Součástí učebny 29 je školní zookoutek, o jehož chovance pečují členové chovatelského kroužku. V současné době jsou zde chováni mj. leguán zelený, agamy, akvarijní ryby, sklípkani, plži oblovky, suchozemské želvy, žebrovníci, gekončíci, hroznýš královský, užovka červená a další.

Škola je vybavena poměrně unikátní kolekcí lihových preparátů a vycpanin pro výuku zoologie.

Informace k maturitě

Informace o maturitě jsou v rubrice Maturita

Poslední úspěchy studentů

starší úspěchy studentů

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout