Informace o povinném subjektu

Níže jsou povinné údaje dle dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci.

Další informace najdete v rubrikách Základní údajeKontakty a dále v Rejstříku škol a registru RARIS.

1. Oficiální název

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1
Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 000334677

2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 (dále GB), byla zřízena usnesením xxx č. xxx a sídlí na adrese Botičská 424/1, 128 00 Praha 2. Zřizovací listina je z 1. 1. 2005 a nabyla účinnosti xxx. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená xxx ze dne xxx včetně dodatků.Hlavním účelem GB je poskytování středního vzdělávání podle ustanovení zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel. Ředitel dělá právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

Organizační struktura
Organizační struktura

4. Kontakty

4.1 Poštovní adresa

Gymnázium Botičská, Botičská 1, 128 00 Praha 2

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Stejná jako poštovní.

4.3 Úřední hodiny

Pracovní dny od 8.00 do 16.00 (polední přestávka od 12.30 do 13.00).
Prázdinové úřední hodiny: pondělí 13.00 až 15.00, středa 9.00 až 11.00.

Konzultační hodiny učitelů jsou v Kontaktech.

4.4 Telefonní čísla

Mobil: 608 820 591
Ústředna: 224 920 848

Ředitel: 224 920 589
Personalistka: 224 918 022

Pověřenkyně ochrany osobních údajů

4.5 Adresa webu

www.gybot.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@gybot.cz, další jsou v rubrice Kontakty

4.8 Datová schránka

txzyzkx

5. Platby

Případné platby lze poukázat 2501684040/2010, Fio banka, a. s., tento účet neslouží pro platby za pronájmy

6. IČO

IČO 613 88 106

7. Plátce DPH

GB není plátcem DPH.

8. Dokumenty  

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Školní řád

Školní vzdělávací plán

Výroční zprávy

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout v listinné podobě v ředitelně školy

 • Zřizovací listina školy, rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku.
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce.
 • Školní vzdělávací programy.
 • Výroční zpráva o činnosti školy.
 • Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin.
 • Dokumentace BOZP a PO.
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace .
 • Soubor vnitřních směrnic a předpisů.

8.1.2

Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze po prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte) a předchozí domluvě. Nahlížení může proběhnout formou předložení pouze části dokumentu a v částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje také údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout.

 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky v listinné nebo elektronické podobě v ředitelně školy.
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu pouze v elektronické podobě v ředitelně školy.
 • Doklady o přijímání studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování v listinné nebo elektronické podobě v ředitelně školy.
 • Záznamy z pedagogických rad v listinné nebo elektronické podobě v ředitelně školy.
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních v listinné nebo elektronické podobě v ředitelně školy.

8.2 Rozpočet

Rozpočet GB pro rok 2020 a 2021. Střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy.

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace posílejte na podatelnu nebo řediteli školy.

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice GB upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy.

Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb.  

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy).
Elektronicky na podatelnu.

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, poslat písemně na adresu školy, elektronicky na e-mailovou adresu GB, prostřednictvím DS nebo telefonicky.

Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější předpisy

Ústavní zákon 1/1993 Sb., ústava České republiky

Sdělení 104/1991 Sb., federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte

Usnesení 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listniny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném a účinném znění

Zákon 500/2004 Sb., správní řád, v platném a účinném znění (správní řád)

Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění

Zákon 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném a účinném znění

Zákon 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění

Zákon 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), v platném a účinném znění ve znění pozdějších předpisů

Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném a účinném znění

Zákon 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném a účinném znění

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění

Metodický pokyn k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (podpůrný pokyn pro ostatní zřizovatele) – čj. 37 014/2005–25

Vyhláška 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška 12/2005 Sb., o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Vyhláška 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Vyhláška 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Vyhláška 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhláška 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška 430/2001 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů

11.2 Vydané právní předpisy

GB nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Ceny za služby

Ceny za služby

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13. Licenční smlouvy

Gymnázium Botičská nemá licenční smlouvy

14. Výroční zpráva

Výroční zpráva

Osnova-popisu-ukonu-organu
Pristupnost-webu
Jiří Ševčík

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout