Zeměpis

Zeměpis

Zeměpis (neboli geografie) je předmět stojící na rozhraní přírodních a společenských věd. Toto postavení se odráží v současném RVP, kde je fyzická geografie součástí tematického okruhu Člověk a příroda, zatímco socioekonomická témata jsou zahrnuta do okruhu Člověk a společnost. Mezipředmětové i vnitrooborové vazby jsou zvláště patrné v regionální geografii, která na různých hierarchických úrovních od světadílů po mikroregiony propojuje poznatky různých oborů. A právě v tom spočívá jedinečnost zeměpisu – v přirozených mezipředmětových vazbách, hledání souvislostí mezi jevy, které z něj činí předmět diskusní, otevřený vlastním názorům studentů a jejich samostatné tvůrčí činnosti. Zároveň naplňuje přirozenou potřebu studentů vyjadřovat se ke složité problematice dnešního světa.

Specifikem současného zeměpisu je nedílná propojenost s kartografií, družicovým průzkumem Země a počítačovými aplikacemi, které geografické informace umožňují zpracovávat a zobrazovat v podobě interaktivních tematických map. Spolupracujeme se společností ArcGIS Praha, od níž ve výuce využíváme aplikace jako ArcGIS Online, ArcGIS Map Viewer, Survey123 nebo ArcGIS Story Maps.

Naši studenti se pravidelně účastní zeměpisných soutěží Pražský globus a Zeměpisná olympiáda, ve kterých dosáhli několika pěkných umístění v krajských kolech. Můžeme zde uvést výjimečný úspěch Tadeáše Gregora (4.A) – 1. místo v národním a 8. místo v mezinárodním kole zeměpisné olympiády 2009/2010. Ve školním roce 2016/17 a 2017/18 se umístil na 1. místě v národním kole korespondenčního semináře Geografie nás baví Daniel Kadlec (3.B, resp. 4.B). Úspěchy jsme měli také v soutěži Eurorebus, kde ve školním roce 2016/17 obsadil tým 3.B v národním kole 15. místo.

Naše adresa je zemepis@gybot.cz. Budeme rádi, pokud nám napíšete v následujících případech:

  • můžete nám nabídnout jakoukoli formu spolupráce využitelnou při výuce zeměpisu;
  • nabízíte pomůcky, literaturu, materiál či služby využitelné ve výuce zeměpisu, popř. chcete-li nám formou daru pomoci;
  • pracujete-li v některém geografickém oboru či oboru s geografií příbuzném a můžete-li zajistit v místě vašeho pracoviště exkurzi;
  • máte jakýkoli dotaz nebo připomínku týkající se výuky zeměpisu na našem gymnáziu.

Hodinová dotace

Najdete v sekci učební plán.

Členění učiva

První ročník

Náplní výuky zeměpisu v 1. ročníku je učivo z astronomie, kartografie a fyzické geografie. Po seznámení s postavením Země ve vesmíru v rámci planetární geografie následují tématické bloky věnované základům kartografie, meteorologie a klimatologie, hydrologie, geologie a geomorfologie, pedologie, biogeografie a krajinné ekologie.

Druhý ročník

Druhý ročník je věnován nejprve socioekonomické geografii. Okruhy učiva jsou obyvatelstvo a sídla, světové hospodářství, doprava a politická geografie. Následuje přehled světových makroregionů postsovětských republik, dále Asie a Afriky, kde si studenti veškeré dříve získané poznatky utřídí a aplikují na konkrétní územní celky.

V rámci Přírodovědného semináře bývá každoročně vypsáno několik čtvrtletních seminářů s geografickou tematikou. Namátkou můžeme uvést Geografii Prahy, Politickou geografii nebo Základy astronomie.

Třetí ročník

Ve 3. ročníku se regionální pohled zaměřuje na Ameriku, Austrálii a Oceánii, Evropu a na závěr školního roku podrobněji na Česko. V rámci Evropy se postupně seznámíme se západní, severní, jižní Evropou, zeměmi Beneluxu, alpskými zeměmi a postkomunistickou Evropou.

Volitelný Seminář se zeměpisu (2 hodiny 1x za 14 dní) se zabývá především metodami GIS a jejich praktickým uplatněním nejen v zeměpisných oborech. Důraz je kladen především na samostatnou činnost studentů.

Čtvrtý ročník

V tomto ročníku se již zeměpis jako povinný předmět na naší škole neučí. Nejen pro maturanty ze zeměpisu je však určen volitelný tříhodinový zeměpisný seminář, který třídí a rozšiřuje poznatky z vybraných tematických okruhů. Důraz je kladen zejména na učivo 1. ročníku, dále na politickou geografii, problémové regiony světa a regiony ČR.

Přírodovědný kurz

Výuku zeměpisu, biologie, ale i ostatních přírodovědných předmětů již tradičně doplňuje týdenní přírodovědný kurz v červnu na konci školního roku. Více podrobných informací naleznete v samostatném odkazu přírodovědný kurz.

Volitelné předměty ze zeměpisu

Podrobnosti naleznete v této kapitole u jednotlivých ročníků nebo v kapitole volitelné předměty.

Prostory gymnázia věnované zeměpisu

Na výuku zeměpisu je zaměřena učebna v 1. patře. Je vybavena dnes již standardní moderní technikou (interaktivní tabulí a datavideoprojektorem se stereozvukem) a vyzdobena vlajkami států světa, které jsou dílem našich studentů (a možné také jejich maminek). Na podlaze je studenty vlastnoručně vytvořené a pravidelně obnovované kartografické zobrazení krajů Česka.

Pro výuku geologie v 1. ročníku gymnázium disponuje bohatou sbírkou nerostů a hornin vystavených ve skříních na chodbě nebo v učebně.

Zeměpisné soutěže

Naši studenti se pravidelně účastní mimo jiné soutěží Zeměpisná olympiáda a Pražský globus. Více je uvedeno výše.

Informace k maturitě

Informace o maturitě jsou v rubrice Maturita

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout