Ceny za služby

Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ“) a zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů se stanovuje za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli tento sazebník, na jehož základě bude požadována úhrada za poskytování informací.

Se žádostmi se obracejte na pí Pejčochovou, kancelář zástupců.

  • Informace poskytnutá ústně bez vyhledávání podkladů: ZDARMA
  • Informace poskytnutá na základě zveřejnění: ZDARMA
  • Informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy: ZDARMA

1. Sazba za pořízení jednostranné kopie nebo tisku

A4jednostranně2 Kč/ks
A4oboustranně3 Kč/ks
A3jednostranně2 Kč/ks
A3oboustranně4 Kč/ks

Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než A4 nebo A3 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A3.

Sazba za pořízení kopie do elektronické podoby

A4jednostranně1 Kč/ks
A4oboustranně1 Kč/ks
A3jednostranně1 Kč/ks
A3oboustranně1 Kč/ks

Výše úhrady za pořízení kopie – skenu dokumentu v sobě nezahrnuje činnost zaměstnance gymnázia (dále jen „zaměstnanec“), která je spojena s anonymizací dokumentu. Tato činnost je stanovena v časovém poměru k průměrné hodinové sazbě platu zaměstnance podle bodu 4.

2. Sazba za technické nosiče dat

(pokud tuto formu žadatel vyžaduje):

1 ksCD6 Kč
1 ksDVD (4,7 GB)8 Kč

V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

3. Sazba za odeslání informace žadateli

Poštovné se předepisuje podle skutečných nákladů podle aktuálních tarifů České pošty, s.p. Informace se poštou odesílá doporučeně, případně doporučeně do vlastních rukou s návratkou, je-li nutný doklad o doručení.

4. Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí

Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí při mimořádně rozsáhlém vyhledán je 250 Kč za každou celou jednu hodinu práce jednoho zaměstnance. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informace více zaměstnanci je úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informace jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), jsou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

5. Osvobození od úhrady nákladů

Úhrada nákladů za balné se nevyžaduje (s výjimkou zasílání informace prostřednictvím technického nosiče, pokud tuto formu žadatel vyžaduje). Nepřesáhnou-li náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti 100 Kč, poskytuje se informace bezplatně. Úhrada za poskytnutí informace se požaduje v případě, že jde o zveřejněnou informaci a tato informace je vyhledána a zpracována za účelem přímého poskytnutí, pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace (§ 6 odst. 2 InfZ). Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se nepovažuje vyhledání informace celkově kratší než 1 hodina.

6. Forma úhrady

  • bezhotovostně na účet 2501684040/2010, Fio banka, a. s.
  • hotově v kanceláři zástupců v sídle GB

7. Určující podmínky

Ceny uvedené v tomto sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky podle položky 3 Sazebníku, který tvoří přílohu zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Ceny uvedené v tomto sazebníku se rovněž nevztahují na kopírování přinesených písemností, neboť tuto službu GB nevykonává. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady částku nezaplatí, jeho žádost bude odložena (ve smyslu § 17 odst. 5 InfZ).

Studentský průkaz ISIC290 Kč
Kopie studentského průkazu ISIC110 Kč
Vydání stejnopisu ročníkového nebo maturitního vysvědčení100 Kč
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů,
ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih,
ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového
materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu.
50 Kč
Plus za každou i započatou stránku40 Kč
Plus za každou i započatou stránku na technickém nosiči15 kč
Potvrzování doby studia absolventům100 Kč
Cena práce zaměstnance školy za každou započatou hodinu250 Kč
Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout