Matematika

Matematika patří k základním a naprosto nepostradatelným složkám vzdělanosti, protože pomáhá ostatním oborům svými prostředky: stručným a jednoznačným formálním jazykem, definováním předmětu zkoumání a přesnými výsledky.

Matematika není pouze počítání s čísly a písmeny, ale především návod, jak správně myslet, jak se co nejpřesněji vyjadřovat a jak se nenechat klamat.

Hodinová dotace

Ročník1.2.3.4.
Týdenní hodinová dotace4442

V prvním, druhém a třetím ročníku je jedna ze čtyř hodin věnována procvičování a upevňování učiva. Třídy jsou při ní rozděleny na dvě skupiny, což umožňuje individuální práci se studenty.

Látka probíraná v jednotlivých ročnících

První ročník

Základní poučení o výrocích. Množiny. Číselné obory. Elementární teorie čísel. Mocniny. Mnohočleny. Lomené výrazy. Lineární rovnice a nerovnice. Soustavy rovnic a nerovnic. Kvadratické rovnice. Planimetrie (základní pojmy, středové a obvodové úhly, Euklidovy věty a Pythagorova věta, konstrukční úlohy).

Druhý ročník

Planimetrie (shodná a podobná zobrazení). Kvadratické rovnice a nerovnice. Rovnice a nerovnice, které lze převézt na kvadratické a lineární. Rovnice a nerovnice s parametrem. Funkce. Goniometrie. Trigonometrie.

Třetí ročník

Stereometrie. Vektorový počet. Analytická geometrie přímky. Analytická geometrie kuželoseček. Kombinatorika. Pravděpodobnost. Posloupnosti.

Čtvrtý ročník

Statistika. Souhrnné opakování. Užití exponenciálních a logaritmických funkcí v praktických úlohách. Lineární optimalizace.

Semináře

Komplexní čísla. Diferenciální počet. Integrální počet.

Volitelné předměty s matematickou tematikou

Studenti se mohou navíc setkat v Přírodovědném semináři pro druhé ročníky s kurzem Zajímavá matematika. Ve třetím a čtvrtém ročníku si mohou vybrat Matematický seminář nebo Matematicko-fyzikální seminář.

Studenti se ve velkém počtu zapojují do mezinárodní matematické soutěže Klokan a někteří z nich navíc řeší matematickou olympiádu. V letošním roce navštěvují zájemci z řad studentů v rámci přiděleného grantu kurz Interaktivní matematika na počítači.

Maturita

Od školního roku 2010/2011 studenti maturují z matematiky podle Katalogu požadavků zkoušek společné (státní) části maturity.

Matematiku lze aplikovat v řadě oborů a aktivitu studentů jen vítáme.

Matematika

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout