Školní rok 2016/2017

Zápis z mimořádných zasedání studentské rady 1.6. a 2.6.2017

Za účasti zástupců tříd: 1. 6. : z 1. A,C; 2. A,B,C,D; 3. A,B,C; nepřítomni z 1. B

2.6.: z 1. A,B,C; 2. A,C,D; 3. A,B,C; nepřítomni z 2.B

Projednávané body

· poděkování za práci ve školním roce 2016/2017

· zahradní slavnost

· středoškolská unie

· brigáda 23.6.

· připomínky studentů

Poznámky k projednávaným bodům

· Všem zástupcům tříd děkuji ještě jednou za práci v SR.

· Všechny třídy připravují vystoupení na ZS (viz zápis z minulé SR). Jejich názvy zapíší na studentskou nástěnku do příslušné kolonky. 3. ročníky do 3.6., 1. a 2. ročníky do 10.6.

1.C a 2.A si vybere a vyznačí úkol, kterým pomůže s organizací. Ostatní třídy již mají práci určenou.

Při vystoupeních lze využít aparaturu, hudbu přinést na flash disku. K dispozici budou 3 mikrofony.

Při atrakcích nelze použít vzduchovky, lze luk a kuši.

· Na adresu SR byl odeslán e-mail s informací o Středoškolské unii. Za naší školu byl vybrán Jonáš Priškin z 2. C. Do konce roku se s pomocí adresy v zmíněném e-mailu zaregistruje a v příštím školním roce se bude účastnit akcí této organizace.

· Na 23.6. studentská rada organizuje úklid školního hřiště. Dobrovolníci se zapíší do seznamu na studentské nástěnce. Doba úklidu je pro brigádníka stanovena na 2 hodiny a nesmí zasahovat do výuky. S sebou pracovní oblečení, rukavice, obuv. Odměnou bude uklizená plocha a pocit z dobře vykonané práce. Bude-li akce vydařená, navážeme na ni v příštích letech.

· +Byla vznesena žádost, aby se studenti v letních měsících (přesně určeno přechodem na letní čas) nepřezouvali, tuto povinnost by měli pouze v zimním období.

+Studenti by uvítali umístění stojanů na kola na dvoře školy. Zamykali by si je osobně. (Projednáno, stojan bude k dispozici od září).

+V zimních měsících by mohl být, konkrétním dojíždějícím studentů, umožněn vstup do budovy před 7.30. (Projednáno, nelze s ohledem na dozory žádosti vyhovět).

+Dle zkušeností ze ZŠ, padl návrh na výrobu nového rámu s plachtou na doskočiště. Současné zakrytí pouze plachtou nevyhovuje, písek namoká a dopad na ztvrdlou plochu je nepříjemný.

+Zástupce z 3. B podal návrh zapojit se do projektu ,,Ekologická škola“. Zpracuje dostupné informace a SR vše projedná na začátku příštího školního roku.

 Zapsáno 2. 6. Z. Hlistová

_________________________________________________________________________________

Zápis ze zasedání studentské rady 3. 5. 2017
Za účasti zástupců tříd: 1. A,B,C; 2. A,C,D; 3. A,B,C. prof. P. Hlavsa

Nepřítomni: 2.B, prof. Z. Hlistová

Projednávané body
• Zahradní slavnost
• Program Mléko do škol

Poznámky k projednávaným bodům
• Studenti předložili následující návrhy pro téma letošní zahradní slavnosti:
1.A bez návrhu, 1. B Cesta do pravěku, 1.C Pohádky farmáře, 2.A Rytíři Botiče, 2.C Botičská pouť, 2.D Válka gangů, 3.A Hračky, 3.B 60. léta, 3.C Ezopovy bajky, 3.C Satira na moderní světovou situaci. Jako téma bylo odhlasováno téma „60. léta“, které navrhla 3.B.

• Profesor Hlavsa informoval o nutnosti najít nejlépe dvě kapely, které by během Zahradní slavnosti hrály dohromady ve 4 vstupech dlouhých 25 minut, kapelám by bylo možné nahradit dopravu a pokrýt náklady na jídlo a pití během akce.

• V návaznosti na radu byla vytvořena tabulka, do které zástupci jednotlivých tříd zapíší počet lidí, který se chce programu Mléko do škol zapojit

Zapsáno 3. 5. 2017 Jonáš Priškin 2.C

_________________________________________________________________________________

Zápis ze zasedání studentské rady 4. 4. 2017

Za účasti zástupců tříd: 1. B,C; 2. B,C,D; 3. A,B,C;4. 4. C.

Nepřítomni: 1.A, 2.A,4. A,B

Projednávané body

·poděkování zástupcům 4. ročníku

·poslední zvonění

·zahradní slavnost

·připomínky studentů

 

·Poznámky k projednávaným bodům

·Z. Hlistová poděkovala studentům 4. ročníků za dlouholetou práci ve SR. Přejeme jim úspěšné složení MZ a přijímacích zkoušek.

·Studenti 4. ročníků byli upozorněni, že scénář posledního zvonění musí předložit ke schválení TU. Dále byli požádáni, aby dbali na důstojný průběh celé akce. Nesmí proniknout před vrata GB, obtěžovat okolí školy. Všichni byli požádáni o vzájemnou ohleduplnost.

·Do příští SR třídy promyslí, zda ponechají téma maturitního plesu ,,Hračky“ pro zahradní slavnost, nebo vymyslí název jiný.

·Diskuse:

Opakovala se žádost na zakoupení kontejneru na hliník.

T, Siblík (1.C) tlumočil přání chlapců z 1.C navštěvovat v osobním volnu posilovnu bez pedagogického dozoru. Je dle jejich názoru málo využita. Uvědomují si, že se musí postupovat v souladu s pravidly bezpečnosti.

V uč. 26 jsou opět uvolněny židle.

 Studenti si stěžovali, že při akcích školy dochází k vynášení nábytku z kmenových tříd a oni jej pak hledají a vnáší zpět. Jev se opakuje se v uč. 39 a 38.

Nepoužitelná technika – v učebně 39 obraz přejde do fialové barvy a v 38 do zelené. Naopak lze již využíva opravenou audiosestavu v učebně 52, která je funkční a není zamčená.

 ·Zapsáno 6.4. Z. Hlistová

_________________________________________________________________________________

 Zápis ze zasedání studentské rady 2. 3. 2017

Za účasti zástupců všech tříd: 1. A,B,C; 2.A,B,C,D; 3. A,B,C;4. 4. A,B,C.

Projednávané body

·vyslání studenta Petra Loudy na konferenci studentů SŠ.

·sněhuláci

·maturitní ples

·hračky

·dotazník

·dotazy studentů

Poznámky k projednávaným bodům

·Student P. Louda se zúčastní konference studentů středních škol.

·Akce ,,Sněhuláci“v tomto školním roce neproběhne.

·Studenti maturitního ročníku upozornili ostatní, aby při přípravě maturitního plesu dobře zvážili náklady na vydání časopisu. Netiskli na drahém papíře, barevně a dobře zorganizovali prodej časopisu ve škole i na plese. Jejich problém s financováním časopisu je již vyřešen.

·Bylo poděkováno všem, kteří přinesli hračky pro výzdobu plesu. Poděkování dále patří 3. A, která zajistila odvoz hraček z plesu. Hračky byly vyčištěny (profesorkami Valentovou a Hlistovou). Studentka 4. C Anna Martínková je předala do nemocničních zařízení pro potřebné děti.

·Do studentského dotazníku svými návrhy přispěli pouze studenti 3. B. Jejich otázky se týkaly B – komplexu a byly zaslány na adresu SR. V budoucnu mohou být tyto body zařazeny do dotazníku, který zadává VŠ. SR se pro malý zájem studentů sestavování dotazníku nebude účastnit.

·Studentky 1. B upozornily na velkou zimu v hale při hodinách TV. Po bouřlivé diskusi vyšlo najevo, že chladno není pouze ráno, ale během celého dne. S tímto názorem souhlasili všichni členové SR kromě 3 studentů.

·Dále byl vznesen dotaz, zda by do klubu nemohla být umístěna ještě jedna mikrovlnná trouba. Bude-li této žádosti vyhověno, je nutné přiložit manuál zacházení s přístrojem. Zejména s ohledem na bezpečnost, vhodnost nádobí pro ohřev…

·Studenti diskutovali o obsahu seminářů IVT k napsání BOČ. Výsledkem bylo upozornění, že všechny požadavky na formální úpravu se nacházejí na stránkách GB/výuka předmětů /BOČ a SKOP.

·Bylo odsouhlaseno, že systém vynášení tříděného odpadu ze tříd zůstane zachován. Každý měsíc jedna třída. Pro 17 studentů, proti 3, 2 členové se zdrželi.

·Byl aktualizován seznam členů SR v e-mailu i na webu školy.

·Zapsáno 2.3. Z. Hlistová

 __________________________________________________________________________________

 

Zápis ze zasedání studentské rady 2. 2. 2017

Za účasti prof. L. Havelkové; zástupců tříd 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D 3.A, 3.B, 3.C, 4.B a 4.C.

Nepřítomni studenti z 1.C a 4.A

Projednávané body

 • sněhuláci
 • dotazník
 • bufet
 • plyšácí
 • dotazy studentů

Poznámky k projednávaným bodům

Prof. Havelková informovala o akci „Sněhuláci“. Prozatím není nutné vybírat startovné, pouze připravit seznam účastníků. Dovolí-li to počasí, akce bude.

Byl předán vzor dotazníku z minulých let o spokojenosti studentů na našem gymnáziu. Členové rady byli vyzváni, aby po projednání ve svých třídách zasílali návrhy otázek na adresu Studentské rady. Zaměřit se mohou i na dotazy ohledně Bočky. Návrhy budou 20. 2. zkontrolovány a na jejich základě vytvořen aktuální dotazník. Zodpovídá Z. Hlistová. Poté student Jonáš Priškin vytvoří elektronickou formu dotazníku tak, aby se na něj mohli studenti přihlašovat ze své školní adresy. Termín – 1. 3.

Studentům byla zopakována výzva pana ředitele o možnosti obsadit místo prodávajícího ve školním bufetu.

Pokračuje výzva pro sběr plyšáků a hraček. Shromažďují se do úterý 7. 2. v knihovně. Jejich roztřídění a odvoz do Lucerny zajistí 4. ročníky, které je v den plesu použijí na výzdobu plesu. Odvoz těchto hraček a hraček, které přinesou studenti 1. ročníků, do školy zajistí studenti 3.A. Zde je poté převezme Anna Martínková(4.C) a předá záchranářům.

Student 3.B do příští schůzky znovu promyslí návrhy na změnu obsahu Skopek. Před výběrem seminářů do 2. ročníku by bylo vhodné zadat studentům 1. ročníků témata Boč. Mohli by se pak v souladu se svou prací lépe rozhodnout pro konkrétní seminář. Je možné k nádobám na tříděný odpad přidat i kontejner na hliník?

Zapsáno 2. 2 . Z. Hlistová


Zápis ze zasedání studentské rady 3. 1. 2017

Za účasti ředitele školy prof. S. Luňáka, prof. L. Havelkové; zástupců tříd 1. A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C a 4.B.

Nepřítomni studenti ze 4.A a C.

Projednávané body

 • B-komplex
 • sněhuláci
 • vbarevný týden Hrdá škola
 • volno po plesu
 • skříňky
 • plyšácí
 • dotazy studentů 

Poznámky k projednávaným bodům 

19 čísel B – komplexu bylo předáno studentům 1. a 2. ročníku. Vždy po 3 výtiscích (kromě 2.D, tam jen jeden). Do pondělí 9. 1. studenti předají do vrátnice peníze, nebo neprodaný výtisk.

V rámci charitativní akce „Kola pro Afriku“ budeme stavět sněhuláky. Každá třída sepíše seznam účastníků. Lze stavět jednotlivě, nebo v týmu. Startovné je 50 Kč. Akce proběhne operativně v dopoledních hodinách. Seznamy a peníze odevzdat v týdnu 9. – 13. 1. prof. Havelkové do pánského kabinetu.

10. ledna v úterý se připojíme na jeden den k projektu Hrdá škola – Barevný týden. Studenti i učitelé mohou přijít oblečeni do modré, černé, nebo kombinace obou barev. Fotografování účastníků bude o hlavní přestávce na schodech. Viz upoutávka na studentské nástěnce.

Ředitel školy rozhodl o výuce v den plesu 8. února následovně:

1. ročník končí v 11.40

2. a 3. ročník mají dopolední výuku v plném rozsahu. Odpadají jen odpolední hodiny

4. ročník končí 10.45

Docházka bude kontrolována TU. Den po plese bude volno.

Do příští schůzky promyslet změnu v umístění skříněk. Prodiskutovat ve třídě. Přetrvává úkol vytvořití otázky do dotazníku o spokojenosti studentů.

Žádost o přinesení plyšáků do knihovny. Studenti přinesou z domova plyšáky na pomoc 4. ročníkům. Ty je využijí při nástupu do Lucerny, případně pro výzdobu sálu na ples. Poté budou hračky předány dětem do ústavu. (Organizuje studentka Martínková 4.C)

Pan ředitel zodpověděl dotazy z minulého zasedání ŠR.

Zapsáno 9. 1. Z. Hlistová


Zápis ze zasedání studentské rady 6. 12. 2016

Za účasti zástupců tříd 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.C a 3.B. Nepřítomni studenti z 2.B, 2.D, 3.A, 3.C a ze 4. ročníku

Projednávané body

 • B-komplex
 • dotazník
 • zvířata v 29
 • barel na vodu
 • židle v 26
 • dotazy studentů 

Poznámky k projednávaným bodům 

Příští číslo B-komplexu bude do tříd předáno přes členy studentské rady. Po prodeji peníze odevzdají studentce Anně Martínkové z 4.C.

Jonáš Priškin připraví elektronický dotazník, do kterého členové rady zapíší návrhy otázek ze své třídy. Do konečné formy jej upraví prof. Hlistová. Termín návrhu otázek do únorové schůzky rady.

Byl vznesen návrh ohledně chovu křečků. Oddělit samice a samce a zabránit tak nekontrolovatelnému množení. Dále zajistit konkrétně pro křečky větší klece. Dotaz a přání předáno prof. Šímovi.

A. Studenti navrhují vedle automatů umístit barel na studenou a teplou vodu. Přání předáno řediteli školy.

B. V učebně 26 jsou rozbité židle. Jedná se o nově vybavenou učebnu, lze židle ještě reklamovat?

C. Dotaz, zda bude 9. 2. po plese upravena výuka.

D. Opětovně připomínáno rozmístění skříněk a následná tlačenice. Student J. Priškin přišel s návrhem, jak situaci v příštím školním roce řešit. Svůj návrh ať předloží k posouzení panu řediteli. 

Zapsáno 6. 12. Z. Hlistová


Zápis ze zasedání studentské rady 2. 11. 2016

Za účasti zástupců všech tříd, kromě studentů z 2.A a 4.B

Projednávané body

 • z 16. 11. na 17. 11. bude Historická filmová noc.
 • VIII. republikový sněm České středoškolské unie
 • dotazník o bufetu
 • připomínky studentů
 • studentský dotazník zjišťující klady a zápory ve škole 

Poznámky k projednávaným bodům 

Byly rozdány přihlášky na Filmovou noc. Pozor, navazují na ni volné dny: 17. 11. státní svátek, 18. 11. volno ředitele školy. Kapacita akce je omezena na 40 studentů. Hlasováním bylo rozhodnuto, že účastnit se budou studenti podle pořadí odevzdaných přihlášek se souhlasem rodičů. Přihlášky studenti odevzdávají prof. Hlistové, ta na přihlášce vyznačí pořadí odevzdání.

Lucie Plecitá (4.A) je delegována na VIII. republikový sněm ČSU. O své účasti bude SR informovat. Po dobu konference je omluvena z vyučování. Termín zašle prof. Hlistové, která bude informovat třídní učitelku E. Urbanovou.

Poděkování za sestavení dotazníku o prodeji v bufetu J. Priškinovi. Dále všem členům rady za organizaci vyplnění ve své třídě. Dotazník byl předán vedení školy a paní do bufetu. Výsledky jsou připojeny v dokumentu.

Bylo konstatováno, že zápach v učebně 29 se neustále zvyšuje. Informace předána prof. Šímovi s prosbou o zorganizování pravidelnějšího čištění podestýlek zvířat. Dále byla vznesena žádost na koupení nových frisbee (ne talíře) od společnosti ČALD. Informace předána vedoucímu předmětové komise TV prof. Šternovi.

Studenti připraví otázky mapující spokojenost s výukou a atmosférou v naší škole. Průběžně je mohou v písemné formě odevzdávat prof. Hlistové. Na příští SR 7. 12. pak shromážděné návrhy prodiskutujeme a určíme, kdo dotazník sestaví. Vzor z minulých let bude členům rady rozeslán prof. Hlistovou.

Zapsáno 3. 2. Z. Hlistová


Zápis z mimořádného zasedání studentské rady 11. 10. 2016 

Za účasti zástupců všech tříd, kromě studentů z 3.A a 4.B. 

Projednávané body 

 • připojení se k projektu Hrdá škola 
 • posunutí termínu odevzdání ankety o bufetu 
 • vytvoření skupiny studentská rada 
 • studentský dotazník zjišťující klady a zápory ve škole 

Poznámky k projednávaným bodům 

Seznámení s projektem. Plakáty jsou vyvěšeny na nástěnkách v přízemí a v prvním patře. První akce byla 13. 10. Všem velmi děkuji za její organizaci. Promyslete, do jakých akcí toto projektu, se chcete v budoucnu zapojit. Některé nejsou pro naši školu přínosné, protože podobné organizujeme sami. 

Bylo domluveno, že členové rady nebudou samostatně oslovovat zaměstnance školy, nebude-li dohodnuto jinak. Opakované a zkreslené dotazy mohou být nepříjemné. Situace v bufetu byla vyjasněna. Příčinou nedorozumění bylo výše řečené. Výsledky dotazníku předá do bufetu vyučující. Bude-li to možné, od ledna se k přáním studentů přihlédne. 

Student J. Priškin (2.C) sestavil dotazník pro zaznamenání výsledků. Údaje jsou zaneseny za třídy 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C a 4.C. Zástupcům těchto tříd děkuji za spolupráci. Ostatní žádám, aby výsledky zaznamenali do tabulky do středy 19. 10.

Lucie Mrázková vytvořila skupinu. Ht doplní internetové adresy členů rady. Usnadní to průběžnou komunikaci. Na tuto adresu budou zasílány zápisy. 

Další schůzka bude první středu v měsíci – 2. listopadu. 

Studenti se vyjádří, zda zadat v prosinci dotazník mapující spokojenost s výukou a atmosférou v naší škole. Bude-li tomu tak, promyslí formu zadávání dotazníku (internet, papír…). Oblasti školního života, na které se lze dotazovat a otázky k nim (např. předměty – náročnost, pestrost výuky, oblíbenost…, BOČ apod.). O této otázce proběhne diskuse a hlasování. 

Zapsáno 15. 10. Z. Hlistová


Zápis ze studentské rady 5. 10. 2016 

Za účasti zástupců všech tříd, kromě studentů z 4.A a 4.B. 

Projednávané body 

 • změna garanta studentské rady 
 • zjištění prezence členů 
 • třídění odpadu 
 • bufet 
 • zápisy z rady 
 • BOČ a SOČ
 • prázdniny 

Poznámky k projednávaným bodům

Třídy zodpovědné za vynášení tříděného odpadu tak budou činit 1x týdně; nezapomenou na kabinety a sborovnu.

Diskuse o umístění šatních skříněk při průchodu do sklepa. Nedořešeno, patrně nelze umístit jinak. 

Student Jonáš Priškin (2.C) sestaví 2 až 3 otázky ohledně fungování bufetu. Dodá Ht do 7. 10. Do 10. 10. Ht přepošle zástupcům tříd, ti otázky zadají ve třídě, odpovědi statisticky vyhodnotí a zašlou či odevzdají Ht do 14. 10. Zpracované výsledky budou do 21. 10. předány řediteli a paní do bufetu. 

Zápisy ze studentské rady budou posílány i studentům – zástupcům tříd, kteří se závěry seznámí spolužáky. O bodech, které mají být do zápisu zařazeny, chtějí studenti hlasovat. 

16. 11. proběhne o hlavní přestávce v uč. 35 informativní schůzka o SOČ. Přednostně pro zájemce z řad studentů 3. a 4. ročníku. 

Podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. mohou studenti využít k práci nad Boč. 

zapsáno 5. 10. Z. Hlistová

Ruština

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout