Volitelné semináře

Pokyny pro studenty 2. ročníku

Volba seminářů pro školní rok 2015/2016

 • Pro příští rok si každý z vás musí zvolit 3 semináře s dotací 1 hodina týdně.
 • Dále si musíte zvolit hlavní – první cizí jazyk, kterého budete mít následující roky 5 hodin týdně. Druhý cizí jazyk budete mít 3 hodiny týdně.
 • Protože bychom rádi vyhověli co nejvíce studentům, rozhodli jsme se provést v případě potřeby volbu vícekolovou. Je možné, že některý seminář se pro malý zájem neotevře, proto si dle svých priorit zvolte 1 náhradní seminář. Pokud nebude možné z výsledků 1. kola sestavit odpovídající počet seminářů, proběhnou kola další. Možné také je, že v dalších kolech se budou na semináře přihlašovat pouze někteří studenti.
 • Z jednoho sloupce následující tabulky si můžete vybrat nejvýše 1 seminář.

SCh1

SCh2

SM1

SM2

SF1

SF2

LS

JSS

SD

SB1

SVS

SB2

 

SR

 

 

 

SZ

 • Přihlašovat se budete do excelovské tabulky na https://login.microsoftonline.com/login.srf?bk=1411899733 ve složce vaší třídy (13A, 13B, 13C, soubor se jmenuje Přihlašování budoucí 3 ročník).
 • Přihlášení provedete zapsáním písmene x do příslušné buňky.
 • Na vybrané semináře se musíte přihlásit do 13. 3. 2015. Další kola proběhnou do 27. 3.
 • Literatura, film a divadlo (LS)

  Seminář nabízí diskusi nad přečtenými knihami a jejich společně zhlédnutým filmovým zpracováním či divadelním představením. Přispěje tak k prohloubení schopnosti interpretovat literární dílo v širších souvislostech, posoudit kvalitu filmové adaptace a porovnat filmové a divadelní postupy. Seznam knih, filmů a divadelních představení vznikne na první schůzce po dohodě s přihlášenými, mohl by obsahovat např. Máj, Kytici, Spalovače mrtvol, Hrabalovy povídky, Sofiinu volbu, 1984, Komu zvoní hrana a některá divadelní představení.

  Jazykově stylistický seminář, tvůrčí psaní (JSS)

  Seminář je určen pro studenty, kteří se chtějí zdokonalit v písemném projevu a zlepšit své dosavadní stylistické dovednosti. V tvůrčích dílnách si procvičíme psaní všech slohových útvarů a zopakujeme přitom základní znalosti ze stylistiky, gramatiky a pravopisu zajímavým a hravým způsobem. Slohové práce by pro absolventy už nemusely být problémem, maturitní práce rovněž.

  Seminář z matematiky (SM1)

  Obsahem semináře bude prohloubení znalostí z algebry (matice, determinanty, hlubší pohled na polynomy – Hornerovo schéma), z finanční matematiky, z funkcí (např. cyklometrické funkce). Zařazeny též budou zábavné úlohy, poznatky z historie matematiky a práce na počítači.

  Konstrukce v geometrii (SM2)

  Seminář je určen pro studenty, kteří rádi rýsují, i pro ty, které rýsovat nebaví a pomohou si počítačovým programem Cabri nebo Geogebra. Zaměření je voleno tak, aby ti, kteří by chtěli studovat na technické škole, získali základ pro deskriptivní geometrii. Náplň semináře: kuželosečky – konstrukce kružnice, elipsy, paraboly a hyperboly a jejich tečen – užití shodných a podobných zobrazení, kruhové inverze, projektivní geometrie; úvod do stereometrie – základní vztahy prostorové geometrie, užití osové afinity a středové kolineace při konstrukci řezů na tělesech.

  Seminář z fyziky (SF1)

  Obsahem semináře bude seznámení s moderními partiemi fyziky – např. fyzikou částic, fyzikou vesmíru i speciální teorií relativity. Budou zařazeny zajímavé fyzikální úlohy i úlohy z fyzikální olympiády, studenti získají též poznatky z historie fyziky.

  Seminář z elektrotechniky (SF2)

  Na semináři budou detailně probrána témata akustika a videotechnika. Dále se studenti naučí základy elektrotechniky. Budou probrány kapitoly z oblasti číslicové techniky, základy analýzy pasivních obvodů, úvod do teorie elektromagnetického pole. Budou vysvětleny základní principy a funkce tematických okruhů: televize, DVB, radar, GSM, GPS, základy modulací a kódování, interakce elektromagnetického pole a biologické tkáně – hypertermie, radiometrie, satelitní systémy, antény a šíření vln, optická komunikace – vlnovody, záznam signálu (DVD, CD, MP3, MPEG, atd.)

  Seminář z analytické chemie (SCh1)

  Seminář z analytické chemie je zaměřen na kvalitativní a kvantitativní analytickou chemii, většinou se jedná o praktická laboratorní cvičení. Laboratorní úlohy probíhají nejen v laboratoři gymnázia, ale i na Přírodovědecké fakultě UK. Budou prováděny důkazy a stanovení látek, experimenty vyhodnocované počítačem a větší množství titrací. Na semináři budou studenti například měřit obsah chloridů v pitné i minerální vodě, obsah zinku v masti, obsah vitamínu C v Celaskonu, kyseliny v octě, určovat typ a množství barviv v nápoji, obsah kyseliny vinné ve víně nebo se učit analyzovat neznámé soli. Výuka probíhá s podporou speciálně připravené učebnice. Seminář je vhodný jako průprava na laboratorní cvičení z chemie na přírodovědných, lékařských i technických vysokých školách.

  Toxikologie a farmakologie (SCh2)

  Cílem semináře je seznámit studenty s obecnou a speciální toxikologií a základními pojmy z farmakologie. Studenti se naučí rozdělovat a testovat chemické látky nebezpečné organismům a životnímu prostředí. Seznámí se s toxicitou anorganických, organických a přírodních látek, s osudem škodlivých látek v organismu a se zásadami terapie otrav, s problematikou drog (toxikománie), dále se seznámí s některými skupinami léčiv a účinky těchto léků na lidský organismus. Toxikologie i farmakologie navazuje na znalosti získané v předmětu anorganická a organická chemie, biologie. Výuka je realizována jednak výkladem učiva, opakováním a procvičováním, dále pak samostatným vyhledáváním a zpracováváním informací v rámci zadaných referátů.

  Seminář z biologie (SB1)

  Anatomické pitvy (hmyz, plž, ryba, pták, hlodavec, výroba balků), pokročilé mikroskopické metody (tvorba trvalých preparátů, imerzní mikroskopie, fluorescenční mikroskopie), rozbor sovích vývržků, rozbor planktonu a edafonu, příprava na aktuální ročník biologické olympiády, přístrojově podporované experimenty v biologii, případně terénní exkurze.

  Biologické základy zdravovědy (SB2)

  Biologická podstata úrazů a nemocí (včetně infekčních či dědičných), jejich léčba a základní diagnostika, základy první pomoci.

  Seminář z kartografie a geologie (SZ)

  Kartografická část: práce s mapami, konstrukce mapových děl, základy GPS a DPZ, počítačové aplikace. Geologická část: vlastnosti nerostů a hornin, praktická geologie a paleontologie, terénní exkurze.

  Seminář z dějepisu (SD)

  Seminář bude zaměřen na dějiny 20. století. V hodinách se budeme věnovat důležitým historickým mezníkům tohoto období s důrazem na dobové dokumenty (tisk, fotografie, karikatury, rozhlasové i filmové ukázky) a poznávání zajímavých míst v Praze spojených s těmito událostmi.

  Seminář ze ZSV (SVS)

  Psychologie (biologické faktory působící na psychiku, psychické jevy, sociální psychologie, funkční modely osobnosti, vývojová psychologie), člověk a společnost (sociální stratifikace, vlády, politická moc, masová média a kultura, náboženství, sekularizace a sociální změny, znaky postindustriální a postmoderní společnosti, metody sociologického výzkumu).

  Seminář z robotiky (SR)

  Seminář bude zaměřen na návrh a konstrukce různých samostatně fungujících robotických částí, konstrukci samočinného robota, programování mikročipů a návrh robota, který plní zadané úkoly s užitím sady RoboKit.

  Volba prvního cizího jazyka

   

  Počet hodin týdně

  Dosažená úroveň

  Angličtina

  3

  B1

  5

  B2

  Němčina

  3

  A2

  5

  B1

  Francouzština

  3

  A2

  5

  B1

  Ruština

  3

  A2

  5

  B1

  Jazykové úrovně dle CEFR (SERR)

  A2: Student rozumí mluvenému slovu v běžných životních situacích. Je schopen číst jednoduché texty a najít v nich podstatné informace. Může se zúčastnit jednoduché konverzace na téma, které se týká jeho osoby a okolí. Umí jednoduše hovořit a psát o sobě a svých aktivitách a zvládá jednoduchý popis. Ovládá vyjadřování o přítomnosti, minulosti a budoucnosti.

  B1: Student rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí, textům obsahujícím události a pocity při použití základní slovní zásoby. Student je schopen komunikovat o běžných tématech, např. o práci, studiu, volném čase apod. Dokáže aktivně mluvit během situací, které ho mohou potkat při cestě do jazykové oblasti, jejíž jazyk se učí. Píše jednoduché, ale souvislé texty o tématech, která dobře zná, nebo která ho osobně zajímají. Popisuje své běžné zážitky a cíle, odůvodňuje své názory nebo plány.

  B2: Student je schopen vést rozhovor s rodilým mluvčím. Na této úrovni umí napsat podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s jeho zájmy, vysvětlit názor nebo stanovisko a srovnat výhody a nevýhody. Rozumí hlavním myšlenkám složitějších textů s konkrétními i abstraktními tématy a může zahájit a vést diskuzi ve svém oboru.

Petr Šíma

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout