telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Výsledky přijímacího řízení 2020 pro školní rok... více
Podívejte se na sovy v Izraeli. Z naší partnerské... více
cz en de fr ru

Přihláška a předpisy

Přihláška

 • Tiskopis přihlášky je pro tento rok nový. Nepoužívejte tiskopis z minulých ročníků.
 • Tiskopis přihlášky k přijímacímu řízení na střední školy si můžete stáhnout z webu MŠMT. Stahujte přihlášku pro denní studium.
 • Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky.
 • Na jednu školu (obor) jde podat v prvním kole jen jednu přihlášku – uchazeč může na jedné škole (jednom oboru) dělat jednotnou i školní přijímací zkoušku jen jednou.
 • Poslední termín pro podání přihlášky je 1. 3. 2020.
 • Přihlášky se podávají ředitelům obou středních škol, na které se uchazeč hlásí.

Přihláška musí obsahovat /musíte vyplnit

1. strana přihlášky

 • Uchazeč vyplní vše potřebné.
 • Název a adresa školy, na kterou se uchazeč hlásí (zde najete potřebné údaje).
 • POŘADÍ v jakém budou školy uvedeny NEOVLIVŇUJE výsledky přijímací řízení. POŘADÍ ŠKOL musí být na obou přihláškách STEJNÉ.
 • Obor vzdělávání, do kterého se uchazeč hlásí: 79-41-K/41 Gymnázium.
 • Termín školní přijímací zkoušky (14. nebo 15. 4. 2020).
 • Temín školní zkoušky a termín jednotné zkoušky je naší škole stejný. Uchazeč bude dělat všechny tři testy (Č, M a profilový) v jeden den.
 • Do kolonky "Adresa pro doručení .." pokud nemáte osobní datovou schránku napište do této kolonky nemám datovou schránku a pokud jí máte napište jí.

2. strana přihlášky

 • IZO školy, ze které se uchazeč hlásí. Najdete na vysvědčení.
 • Vyplněné a potvrzené známky (razítko a podpis ředitele školy, ze které se uchazeč hlásí) a průměrný prospěch z povinných předmětů (zaokrouhlený na dvě desetiná místa) z 8. a z pololetí 9. ročníku (nebo odpovídajících vysvědčení ze střední školy) nebo můžete použít originály vysvědčení či jejich ověřené kopie a přiložit je k přihlášce.

Případné přílohy přihlášky

 • Diplom či diplomy dokládající úspěchy v olympiádách, které mohou mít vliv na body za prospěch a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Nejzazší termín pro doložení úspěchů je 1. 3. 2020.
 • Posudek školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna) o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky.

Nemusí obsahovat / nemusíte vyplňovatí

 • Posudek lékaře »Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání«.
 • Posudek ze základní školy (úspěchy v olympiádách musí být doloženy originálem diplomu, uděláme si kopii a originál vrátíme).
 • Kolonku »Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další«.

V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka

Stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Některé důležité informace

 • Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Předpisy:

Stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Celkem 0 komentářů Komentovat