telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Výsledky přijímacího řízení 2020 pro školní rok... více
Podívejte se na sovy v Izraeli. Z naší partnerské... více
cz en de fr ru

Přijímací řízení 2020

Aktuální informace

Rozdělení do učeben na jednotnou přijímací zkoušku v pondělí 8. 6. 2020 zde.

Prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku „Přihlášky na výuky jazyků a estetické výchovy“. Dotazník bude dostupný od 25. 5. 2020. Prosím vyplňte tento dotazník až budete vědět svoje registrační neboli evidenční číslo. To dostanete v pozvánce na přijímací zkoušku.

Rozdělení do učeben na školní přijímací zkoušku (3. 6. 2020 – 1. termín a 5. 6. 2020 – 2. termín) najdete zde.

Seznam uchazečů vyvěsíme v den zkoušek na nastěnkách a dále u učeben.

V učebnách budou uchazeči sedět vždy jeden v lavici. Místa pro usazení uchazečů budou barevně označena malými papírky.

Prosíme nezapomeňte na vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků – je velmi důležité! Odevzdáte ho při příchodu do školy. Bez vyplněného čestného prohlášení Vás nemůžeme do školy pustit!

Změny termínů vzhledem k mimořádným opatřením:

Mění se termíny školní a jednotné přijímací zkoušky.

Školní přijímací zkouška (profilový test) bude:

3. 6. 2020 pro první termín (pro ty, kteří si nás dali jako první školu na přihlášce)

5. 6. 2020 pro druhý termín (pro ty, kteří si nás dali jako druhou školu na přihlášce)

Jednotná přijímací zkouška 8. 6. 2020.

Ostatní informace z Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení se nemění.

Jednotnou přijímací zkoušku budou u nás dělat jen uchazeči, kteří naší školu označili na přihlášce jako první v pořadí.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení v pdf.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku školního roku 2020/2021

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, obor vzdělávání 79-41-K/41, ŠVP Společně s přírodou

Ředitel gymnázia rozhodl, že součástí přijímacího řízení bude přijímací zkouška.

Přijímací zkouška se skládá z:

 • jednotné přijímací zkoušky, která se skládá z 2 testů (test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (Č) a test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (M), tyto testy budou vytvořeny a opraveny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)),
 • školní přijímací zkoušky, která se skládá z 1 testu (profilový test, tento test je vytvořen a opravován školou a obsahuje otázky z přírodopisu, chemie a fyziky). Test vychází z rozsahu stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. Podmínky přijetí ke vzdělávání

 • Uchazeč musí splnit podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole uvedené v zákoně 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce (v případě nezletilého uchazeče) musí podat přihlášku dle zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky 353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

2. Termíny 1. kola přijímacího řízení

Termíny konání přijímací zkoušky:

1. termín 14. 4. 2020

2. termín 15. 4. 2020

Termín přijímací zkoušky na dané škole je dán pořadím dané školy na přihlášce.

Uchazeč koná jednotnou i školní přijímací zkoušku v jednom termínu.

3. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Ve školním roce 2020/2021 budeme přijímat do prvního ročníku studijního oboru 79-41-K/41, ŠVP Společně s přírodou nejvýše 90 studentů.

4. Jednotná kritéria pro uchazeče

 • Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle výsledků jednotné a školní přijímací zkoušky, hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
 • Pokud podmínky k přijetí ke vzdělávání splní více uchazečů než lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí podle výsledků přijímacího řízení.
 • Pořadí uchazečů se stanoví jako řada uchazečů seřazených od uchazeče s nejvyšším celkovým počtem bodů za přijímací zkoušku, tedy od nejlepšího uchazeče, který obsadí první místo v pořadí, po uchazeče s nejnižším celkovým počtem bodů za přijímací zkoušku, který obsadí poslední místo v pořadí.
 • V případě rovnosti celkového počtu bodů za přijímací zkoušku se na lepším místě umístí uchazeč s vyšším součtem bodů za všechny tři jednotlivé testy. Pokud i tento součet mají uchazeči stejný, rozhoduje o lepším umístění vyšší počet bodů z testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace.
 • Úprava přijímací zkoušky pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se řídí dle zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (mj. § 20 odst. 4, § 60b odst. 5) a vyhláškou 353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (mj. § 14).

4.1 Výpočet celkového počtu bodů za přijímací zkoušku

Nejvyšší možný celkový počet bodů za přijímací zkoušku je 140 bodů. Nejnižší možný celkový počet bodů za přijímací zkoušku je 0 bodů.

Celkový počet bodů za přijímací zkoušku je dán součtem bodů za:

 • jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky (Č, M a profilový test) viz 4.1.1

a

 • bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče viz 4.1.2.

U přijímací zkoušky není stanovena minimální hranice úspěšnosti – ať již celková či dílčí.

Celkový počet bodů za přijímací zkoušku bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

4.1.1 Body za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky

Nejvyšší možný součet bodů za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky je 130. Nejnižší možný součet bodů za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky je 0.

Součet bodů za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky je dán součtem bodů ze tří testů (Č, M a profilový test).

 • Nejvyšší počet bodů za test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura je 50.
 • Nejvyšší počet bodů za test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace je 50 bodů.
 • Nejvyšší počet bodů za profilový test je 30 bodů.

V případě potřeby budou body z jednotlivých testů na jejich maxima přepočítány. 

4.1.2 Body za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Nejvyšší možný počet bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče je 10. Nejnižší možný počet bodů je 0.

Body se počítají buď:

a) za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, nebo

b) za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách.

Do celkového počtu bodů za přijímací zkoušku se započítá vyšší počet bodů. Body za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (bod a) a body za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách (bod b) se nesčítají.

4.1.2.1 Za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání se body vypočítávají dle vzorce:

http://www.gybot.cz/data/6/r/V/vzorec-01-2018.jpg

kde p1 a p2 je průměrný prospěch z povinných předmětů na sledovaných vysvědčeních zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

Pokud je výsledek výpočtu bodů menší než 0, pak získá uchazeč 0 bodů.

Sledovaná vysvědčení jsou koncové z předposledního a pololetní z posledního ročníku školy, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. U žáků základních škol se většinou jedná o koncové vysvědčení z 8. ročníku a pololetní vysvědčení z 9. ročníku. U žáků víceletých gymnázií se jedná o vysvědčení z odpovídajících ročníků.

Příklad 1: Uchazeč s průměrným prospěchem na konci 8. třídy 1,50 a průměrným prospěchem v pololetí 9. třídy 1,30 získá 5 bodů.

Příklad 2: Uchazeč s průměrným prospěchem na konci 8. třídy 1,95 a průměrným prospěchem v pololetí 9. třídy 1,85 získá 0 bodů (výsledek rovnice je – 1,25, ale uchazeč nemůže získat záporný počet bodů).

4.1.2.2 Za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách se body vypočítávají následovně

Pokud má uchazeč na obou sledovaných vysvědčeních průměrný prospěch z povinných předmětů menší nebo roven 1,50 a doloží originálem diplomu, že se umístil do 3. místa v obvodním kole nebo do 10. místa v krajském kole v uznávaných olympiádách, získá 10 bodů.

Originál diplomu, nebo jeho ověřená kopie musí být předán škole (Gymnázium, Praha 2, Botičská 1) nejpozději do 1. 3. 2020.

Uznávané olympiády jsou: olympiáda z matematiky, fyziky, biologie, chemie a zeměpisu­ – viz Seznam olympiád uznávaných při přijímacím řízení.

4.1.2.2.1 Seznam olympiád uznávaných při přijímacím řízení

Budou uznány i vyšší kategorie olympiád, než jsou uvedeny.


Vzorec pro výpočet bodů za vysvědčeníAdéla Boučková
Nezobrazuje se mi vzorec na výpočet bodů za školení prospěch
Vzorec pro výpočet bodů za vysvědčeníAdéla Boučková
Nezobrazuje se mi vzorec na výpočet bodů za školení prospěch
Celkem 2 komentáře, poslední 15.01.2018 19:56 Komentovat