telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Naše gymnázium se zapojilo do Operačního programu... více
Pondělí 15. 1. od 15.00 do 18.00 více
cz en de fr ru

Přijímací řízení

vloženo: 27. 01. 2015

Infromace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 jsou předběžné (definitivní budou zveřejněny do 31. 1. 2018).

1 Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku školního roku 2018/2019 na Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, obor vzdělávání 79-41-K/41, ŠVP Společně s přírodou

Ředitel gymnázia rozhodl, že součástí přijímacího řízení bude přijímací zkouška.

Přijímací zkouška se skládá z

 • jednotné přijímací zkoušky, která se skládá z 2 testů (test ze vzdělávacího oboru český jazyka a literatura (Čj) a test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (M), tyto testy budou vytvořeny a opraveny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)),
 • školní přijímací zkoušky, která se skládá z 1 testu (profilový test, tento test je vytvořen a opravován školou a obsahuje otázky z přírodopisu, chemie a fyziky). Test vychází z rozsahu stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1.1 Podmínky pro přijetí

 • Uchazeč musí splnit podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole uvedené v zákoně 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) mimo jiné § 59.
 • Uchazeč musí podat přihlášku dle zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) mimo jiné § 60a a dle vyhlášky 353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení k střednímu vzdělávání mimo jiné § 1.

1.2 Termíny 1. kola přijímacího řízení

Termíny konání přijímací zkoušky:

 • 12. 4. 2018
 • 16. 4. 2018

Uchazeč koná jednotnou i školní přijímací zkoušku v jednom termínu. (Uchazeč si vybere jeden termín a všechny tři testy (Čj, M a profilový test) píše uchazeč v jeden den. Čas jednotlivých zkoušek bude uveden v pozvánce na zkoušku.)

1.3 Předpokládaný počet přijímaných studentů

Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat 3 třídy prvního ročníku studijního oboru 79-41-K/41 pro nejvýše 90 studentů.

1.4 Jednotná kritéria pro uchazeče

 • Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle, hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků jednotné zkoušky, výsledků školní přijímací zkoušky a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
 • Pokud podmínky k přijetí ke vzdělávání splní více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí podle výsledků přijímacího řízení.
 • Pořadí uchazečů se stanoví jako řada uchazečů seřazených od uchazeče s nejvyšším celkovým počtem bodů za přijímací zkoušku, tedy nejlepšího uchazeče, který obsadí první místo v pořadí, po uchazeče s nejnižším celkovým počtem bodů za přijímací zkoušku, který obsadí poslední místo v pořadí.
 • V případě rovnosti celkového počtu bodů za přijímací zkoušku se na lepším místě umístí uchazeč s vyšším součtem bodů za všechny tři jednotlivé testy.
 • Úprava přijímací zkoušky pro cizince se řídí dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (mimo jiné § 20 odstavec 4, § 60b odstavec 5) a vyhláškou 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (mimo jiné § 14).

1.4.1 Výpočet celkového počtu bodů za přijímací zkoušku

Celkový počet bodů za přijímací zkoušku je dán součtem bodů za:

 • jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky (Čj, M a profilový test) a
 • bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Nejvyšší možný součet bodů za přijímací zkoušku je 100 bodů. Nejnižší možný součet bodů za přijímací zkoušku je 0 bodů.

U přijímací zkoušky není stanovena minimální hranice úspěšnosti – ať již celková či dílčí.

Celkový počet bodů za přijímací zkoušku bude matematicky zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

1.4.1.1 Body za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky

Nejvyšší možný součet bodů za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky je 90. Nejnižší možný součet bodů za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky je 0.

Body za jednotlivé testy jsou dány součtem přepočítaných bodů ze tří testů (Čj, M a profilový test).

 • Body za test z českého jazyka a literatury budou přepočítány na nejvýše 35 bodů.
 • Body za test z matematiky a její aplikace budou přepočítány na nejvýše 35 bodů.
  • Za jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč získat maximálně 70 bodů
  • Body za profilový test budou přepočítány na nejvýše 20 bodů.
  • Za školní přijímací zkoušku – profilový test – může uchazeč získat maximálně 20 bodů

Příklad: Za test z matematiky a její aplikace získá uchazeč 30 bodů z 50 možných.

(35 × 30) / 50 = 21 bodů

Počet přepočítaných bodů za test z matematiky je tedy 21 bodů.

1.4.1.2 Body za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Nejvyšší možný počet bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče je, 10. Nejnižší možný počet bodů je 0.

Za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, se body vypočítávají buď:

 • za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 • nebo za předchozí vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách/soutěžích.

Body za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (za sledovaná vysvědčení) a body za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (kombinace průměrného prospěchu a úspěchů na olympiádách), se nesčítají. Do celkového počtu bodů za přijímací zkoušku se bude počítat lepší (vyšší) počet bodů.

1.4.1.2.1 Za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání se body vypočítávají ze sledovaných vysvědčení.

Sledovaná vysvědčení jsou koncové z předposledního a pololetní z posledního ročníku školy, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. U žáků základních škol se většinou jedná o koncové vysvědčení z 8. ročníku a pololetní vysvědčení z 9. ročníku. U žáků víceletých gymnázií se jedná o vysvědčení z odpovídajících ročníků.

Body za předchozí vzdělávání se počítají dle vzorce:

 

kde p1 a p2 je průměrný prospěch z povinných předmětů na sledovaných vysvědčeních (zaokrouhlený na dvě desetinná místa).

Pokud je výsledek výpočtu bodů vyšší než 10, pak uchazeč získá 10 bodů. Pokud je výsledek výpočtu bodů nižší než 0, pak získá uchazeč 0 bodů.

Příklad 1: Uchazeč s průměrným prospěchem na konci 8. třídy 1,50 a průměrným prospěchem v pololetí 9. třídy 1,30 získá 5,00 bodů.

http://www.gybot.cz/data/A/N/h/vzorec-02.jpg

 

Příklad 2: Uchazeč s průměrným prospěchem na konci 8. třídy 1,95 a průměrným prospěchem v pololetí 9. třídy 1,85 získá 0 bodů (výsledek rovnice je – 1,25, ale uchazeč nemůže získat záporný počet bodů).

http://www.gybot.cz/data/o/V/n/vzorec-03.jpg

 

1.4.1.2.2 za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách/soutěžích se body vypočítávají následovně

Pokud má uchazeč na obou sledovaných vysvědčeních průměrný prospěch z povinných předmětů do 1,50 a doloží originálem diplomu, že se umístil do 3. místa v obvodním kole nebo do 10. místa v krajském kole v uznávaných olympiádách, získá 10 bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Originál diplomu, nebo jeho ověřená kopie musí být odevzdán do 1. 3. 2018.

Uznávané olympiády jsou: olympiáda z matematiky, fyziky, biologie, chemie a zeměpisu - viz seznam Olympiády/soutěže uznávané při přijímacím řízení.

1.4.1.2.3 Olympiády/soutěže uznávané při přijímacím řízení

Ukázkové testy od společnosti CERMAT.


Vzorec pro výpočet bodů za vysvědčeníAdéla Boučková
Nezobrazuje se mi vzorec na výpočet bodů za školení prospěch
Vzorec pro výpočet bodů za vysvědčeníAdéla Boučková
Nezobrazuje se mi vzorec na výpočet bodů za školení prospěch
Celkem 2 komentáře, poslední 15.01.2018 19:56 Komentovat