telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Hledáme člověka se základními teraristickými... více
Od října 2021 budou opět zdarma tři kurzy pro seniory... více
cz en de fr ru

Přijímací řízení

Předběžné informace o:

Přijímacích zkouškách v roce 2022 do 1. ročníku školního roku 2022/2023

Některé informace se mohou do oficílního vyhlášení změnit. Oficiální vyhlášení bude zveřejněno v lednu 2022. 

Přijímací zkouška se skládá z:

 • jednotné přijímací zkoušky, která se skládá z 2 testů (test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (Č) a test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (M), tyto testy budou vytvořeny a opraveny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)),
 • školní přijímací zkoušky, která se skládá z 1 testu (profilový test, tento test je vytvořen a opravován školou a obsahuje otázky z přírodopisu, chemie a fyziky). Test vychází z rozsahu stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

1. Podmínky přijetí ke vzdělávání

 • Uchazeč musí splnit podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole uvedené v zákoně 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce (v případě nezletilého uchazeče) musí podat přihlášku dle platné legislativy.

2. Termíny 1. kola přijímacího řízení

Termíny konání přijímací zkoušky:

1. termín - 12. 4. 2022

2. termín - 13. 4. 2022

Termín přijímací zkoušky na dané škole je dán pořadím dané školy na přihlášce.

Uchazeč koná jednotnou i školní přijímací zkoušku v jednom termínu.

3. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Od 1. 9. 2022 bude do prvního ročníku školního roku 2022/2023 studijního oboru 79-41-K/41, ŠVP Společně s přírodou, přijato nejvýše 90 žáků.

4. Jednotná kritéria pro uchazeče

 • Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle výsledků jednotné a školní přijímací zkoušky, hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
 • Pokud podmínky k přijetí ke vzdělávání splní více uchazečů než lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí podle výsledků přijímacího řízení.
 • Pořadí uchazečů se stanoví jako řada uchazečů seřazených od uchazeče s nejvyšším celkovým počtem bodů za přijímací zkoušku, tedy od nejlepšího uchazeče, který obsadí první místo v pořadí, po uchazeče s nejnižším celkovým počtem bodů za přijímací zkoušku, který obsadí poslední místo v pořadí.
 • V případě rovnosti celkového počtu bodů za přijímací zkoušku se na lepším místě umístí uchazeč s vyšším součtem bodů za všechny tři jednotlivé testy. Pokud i tento součet mají uchazeči stejný, rozhoduje o lepším umístění vyšší počet bodů z testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace. Pokud i počet bodů z testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace bude u uchazečů stejný, rozhoduje o lepším umístění vyšší počet bodů z testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura.
 • Úprava přijímací zkoušky pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se řídí dle zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (mj. § 20 odst. 4, § 60b odst. 5) a vyhláškou 353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (mj. § 14).

4.1 Výpočet celkového počtu bodů za přijímací zkoušku

Nejvyšší možný celkový počet bodů za přijímací zkoušku je 140 bodů. Nejnižší možný celkový počet bodů za přijímací zkoušku je 0 bodů.

Celkový počet bodů za přijímací zkoušku je dán součtem bodů za:

 • jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky (Č, M a profilový test) viz 4.1.1

a

 • za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče viz 4.1.2.

U přijímací zkoušky není stanovena minimální hranice úspěšnosti – ať již celková či dílčí.

Celkový počet bodů za přijímací zkoušku bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

4.1.1 Body za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky

Nejvyšší možný součet bodů za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky je 130. Nejnižší možný součet bodů za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky je 0.

Součet bodů za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky je dán součtem bodů ze tří testů (Č, M a profilový test).

 • Nejvyšší počet bodů za test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura je 50.
 • Nejvyšší počet bodů za test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace je 50 bodů.
 • Nejvyšší počet bodů za profilový test je 30 bodů.

V případě potřeby (například při vyřazení otázky) budou body z jednotlivých testů na jejich maxima přepočítány. 

4.1.2 Body za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Nejvyšší možný počet bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, je 10. Nejnižší možný počet bodů je 0.

Body se počítají buď:

a) za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, nebo

b) za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách.

Do celkového počtu bodů za přijímací zkoušku se započítá vyšší počet bodů. Body za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (bod a) a body za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách (bod b) se nesčítají.

4.1.2.1 Body za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání se vypočítávají dle vzorce:

 http://www.gybot.cz/data/6/r/V/vzorec-01-2018.jpg

kde p1 a p2 je průměrný prospěch z povinných předmětů na sledovaných vysvědčeních zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

Pokud je výsledek výpočtu bodů menší než 0, pak získá uchazeč 0 bodů.

Sledovaná vysvědčení jsou koncové z předposledního a pololetní z posledního (tady může dojít k úpravě toho, které vysvědčení budeme brát jako sledované vysvědčení) ročníku školy, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. U žáků základních škol se většinou jedná o pololetní vysvědčení z 8. ročníku a pololetní vysvědčení z 9. ročníku. U žáků víceletých gymnázií se jedná o vysvědčení z odpovídajících ročníků.

Příklad 1: Uchazeč s průměrným prospěchem v pololetí 8. třídy 1,50 a průměrným prospěchem v pololetí 9. třídy 1,30 získá 5 bodů.

 http://www.gybot.cz/data/5/w/M/vzorec-02-2018.jpg

Příklad 2: Uchazeč s průměrným prospěchem v pololetí 8. třídy 1,95 a průměrným prospěchem v pololetí 9. třídy 1,85 získá 0 bodů (výsledek rovnice je – 1,25, ale uchazeč nemůže získat záporný počet bodů).

 http://www.gybot.cz/data/6/i/a/vzorec-03-2018.jpg

4.1.2.2 Body za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách se vypočítávají následovně

Pokud má uchazeč na obou sledovaných vysvědčeních průměrný prospěch z povinných předmětů menší nebo roven 1,50 a doloží originálem diplomu, že se umístil do 3. místa v obvodním kole nebo do 10. místa v krajském kole v uznávaných olympiádách, získá 10 bodů.

Originál diplomu, nebo jeho ověřená kopie musí být předán škole (Gymnázium, Praha 2, Botičská 1) nejpozději do 1. 3. 2022.

Uznávané olympiády jsou: olympiáda z matematiky, fyziky, biologie, chemie a zeměpisu ­­­­- viz Seznam olympiád uznávaných při přijímacím řízení.

4.1.2.2.1 Seznam olympiád uznávaných při přijímacím řízení

Budou uznány i vyšší kategorie olympiád, než jsou uvedeny.