telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Druhý DOD bude 16. 1. 2023 od 15.00 do 18.00. více
Použijte tento odkaz a vítejte v naší škole. více
cz en de fr ru

Přijímací řízení

Předběžné informace o přijímacím řízení pro uchazeče v roce 2023. Konečné informace zveřejníme v lednu 2023.

Může dojít ke změnám v těchto předběžných informacích.

Předpokládemě, že budeme přijímat 120 žáků do 4 tříd čtyřletého studia.

Přijímací zkouška se skládá z:

 • jednotné přijímací zkoušky, která se skládá z 2 testů (test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (Č) a test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (M), tyto testy budou vytvořeny a opraveny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)),
 • školní přijímací zkoušky, která se skládá z 1 testu (profilový test, tento test je vytvořen a opravován školou a obsahuje otázky z přírodopisu, chemie a fyziky). Test vychází z rozsahu stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (č.j.: MŠMT-40117/2020-4; leden 2021).

1. Podmínky přijetí ke vzdělávání

 • Uchazeč musí splnit podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole uvedené v zákoně 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 • Uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce (v případě nezletilého uchazeče) musí podat přihlášku dle platné legislativy (zejména dle vyhlášky 353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů).

2. Termíny 1. kola přijímacího řízení

Termíny konání přijímací zkoušky:

1. termín – 13. 4. 2023

2. termín – 14. 4. 2023

Termín přijímací zkoušky na dané škole je dán pořadím dané školy na přihlášce.

Uchazeč koná jednotnou i školní přijímací zkoušku v jednom termínu.

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání byly stanoveny na dny 10. a 11. května 2023

3. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Od 1. 9. 2023 bude do prvního ročníku školního roku 2023/2024 studijního oboru 79-41-K/41, ŠVP Společně s přírodou denní forma vzdělávání, přijato nejvýše 120 žáků.

4. Jednotná kritéria pro uchazeče

 • Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle výsledků jednotné a školní přijímací zkoušky, hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
 • Pokud podmínky pro přijetí ke vzdělávání splní více uchazečů než lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí podle výsledků přijímacího řízení.
 • Pořadí uchazečů se stanoví jako řada uchazečů seřazených od uchazeče s nejvyšším celkovým počtem bodů za přijímací zkoušku, tedy od nejlepšího uchazeče, který obsadí první místo v pořadí, po uchazeče s nejnižším celkovým počtem bodů za přijímací zkoušku, který obsadí poslední místo v pořadí.
 • V případě rovnosti celkového počtu bodů za přijímací zkoušku se na lepším místě umístí uchazeč s vyšším součtem bodů za všechny tři jednotlivé testy. Pokud i tento součet mají uchazeči stejný, rozhoduje o lepším umístění vyšší počet bodů z testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace. Pokud i počet bodů z testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace bude u uchazečů stejný, rozhoduje o lepším umístění vyšší počet bodů z testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura. Pokud i počet bodů z testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura bude u uchazečů stejný, rozhoduje o lepším umístění vyšší počet bodů z profilového testu.
 • Úprava přijímací zkoušky pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, a jejich hodnocení se řídí zejména dle zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (mj. § 20 odst. 4, § 60b odst. 5) a vyhláškou 353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (mj. § 14) ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč či jeho zákonný zástupce musí o tuto úpravu požádat. Zahraniční vysvědčení bude přepočteno na klasifikaci stanovenou § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb. Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů podle způsobu klasifikace konkrétní školy v zahraničí. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání se ověří pohovorem komisionální povahy. Komisi na tento pohovor určí ředitel školy a bude se skládat z nejméně dvou pedagogických pracovníků Gymnázia, Praha 2, Botičská 1. Profilový test neověřuje znalosti českého jazyka a je nedílnou součástí přijímací zkoušky.

4.1 Výpočet celkového počtu bodů za přijímací zkoušku

Nejvyšší možný celkový počet bodů za přijímací zkoušku je 140 bodů. Nejnižší možný celkový počet bodů za přijímací zkoušku je 0 bodů.

Celkový počet bodů za přijímací zkoušku je dán součtem bodů za:

 • jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky (Č, M a profilový test) viz 4.1.1

a

 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče viz 4.1.2.

U přijímací zkoušky není stanovena minimální hranice úspěšnosti – ať již celková či dílčí.

Celkový počet bodů za přijímací zkoušku bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

4.1.1 Body za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky

Nejvyšší možný součet bodů za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky je 130. Nejnižší možný součet bodů za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky je 0.

Součet bodů za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky je dán součtem bodů ze tří testů (Č, M a profilový test).

 • Nejvyšší počet bodů za test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura je 50.
 • Nejvyšší počet bodů za test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace je 50.
 • Nejvyšší počet bodů za profilový test je 30.

V případě potřeby (například při vyřazení otázky) budou body z jednotlivých testů na jejich maxima přepočítány.

4.1.2 Body za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Nejvyšší možný počet bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, je 10. Nejnižší možný počet bodů je 0.

Body se počítají buď:

a) za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, nebo

b) za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách.

Do celkového počtu bodů za přijímací zkoušku se započítá vyšší počet bodů. Body za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (bod a) a body za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách (bod b) se nesčítají.

4.1.2.1 Body Za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání se vypočítávají dle vzorce:

 http://www.gybot.cz/data/n/y/O/Obrazek1.jpg

kde p1 a p2 je průměrný prospěch z povinných předmětů na sledovaných vysvědčeních zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

Pokud je výsledek výpočtu počtu bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání menší než 0, pak získá uchazeč 0 bodů.

Sledovaná vysvědčení jsou vysvědčení z 2. pololetí předposledního a z 1. pololetí posledního ročníku školy, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. U žáků základních škol se většinou jedná o vysvědčení z 2. pololetí 8. ročníku a vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku. U žáků víceletých gymnázií se jedná o vysvědčení z odpovídajících ročníků.

Jako sledované vysvědčení nesmí být hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Pokud uchazeč předloží takovéto vysvědčení, nebude na ně brán zřetel a pro výpočet bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání se použije dvakrát průměrný prospěch z povinných předmětů z pololetí, které lze dle výše zmíněných pravidel použít. Konkrétně se použije dvakrát prospěch za 1. pololetí posledního ročníku školy, ve které uchazeč splnil nebo splní povinnou školní docházku – platí i pro výpočet bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách (4.1.2.2).

Příklad 1: Uchazeč s průměrným prospěchem v 2. pololetí 8. třídy 1,50 a průměrným prospěchem v 1. pololetí 9. třídy 1,30 získá 5 bodů.

 http://www.gybot.cz/data/u/I/j/Obrazek2.jpg

Příklad 2: Uchazeč s průměrným prospěchem v 2. pololetí 8. třídy 1,95 a průměrným prospěchem v 1. pololetí 9. třídy 1,85 získá 0 bodů (výsledek rovnice je – 1,25, ale uchazeč nemůže získat záporný počet bodů).

 http://www.gybot.cz/data/v/h/K/Obrazek3.jpg

4.1.2.2 Body Za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách se vypočítávají Takto:

Pokud má uchazeč na každém sledovaném vysvědčení (viz. 4.1.2.1) průměrný prospěch z povinných předmětů menší nebo roven 1,50 a doloží originálem diplomu, že se umístil do 3. místa včetně v obvodním kole nebo do 10. místa včetně v krajském kole v uznávaných olympiádách, získá 10 bodů.

Uznávané olympiády jsou: olympiáda z matematiky, fyziky, biologie, chemie a zeměpisu –­­­ viz 4.1.2.2.1 Seznam olympiád uznávaných při přijímacím řízení.

Uchazeč musí absolvovat uznávanou olympiádu a obdržet výsledky nejpozději do 1. 3. 2023. Originál diplomu, nebo jeho ověřená kopie, prokazující odpovídající umístění, musí být předán škole (Gymnázium, Praha 2, Botičská 1) nejpozději do 1. 3. 2023.

4.1.2.2.1 Seznam olympiád uznávaných při přijímacím řízení

Budou uznány i vyšší kategorie olympiád, než jsou uvedeny.