telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
V době letních prázdnin do pátku 1. 9. jsou úřední... více
Katka Kubíková si z 28. mezinárodní Biologické... více
cz en de fr ru

Přijímací řízení

vloženo: 27. 01. 2015

Kritéria PZ – Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pdf.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku školního roku 2017/2018 na Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, obor vzdělávání 79-41-K/41

Ředitel gymnázia rozhodl, že součástí přijímacího řízení bude přijímací zkouška.

Přijímací zkouška se skládá z

 • jednotné přijímací zkoušky, která se skládá z 2 testů (test z českého jazyka a literatury (Č) a test z matematiky a její aplikace (M), tyto testy budou vytvořeny a opraveny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT),
 • školní přijímací zkoušky, která se skládá z 1 testu (profilový test, tento test je vytvořen a opravován školou a obsahuje otázky z přírodopisu, chemie a fyziky). Test vychází z rozsahu stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Termíny 1. kola přijímacího řízení

Termíny konání přijímací zkoušky

 • 12. 4. 2017
 • 19. 4. 2017

Uchazeč si vybere jeden termín, všechny tři testy (Čj, M a profilový test) uchazeč píše v jeden den.

Předpokládaný počet přijímaných studentů

Ve školním roce 2017/2018 budeme otevírat 3 třídy prvního ročníku pro nejvýše 90 studentů.

Jednotná kritéria pro uchazeče

 • Pokud podmínky k přijetí ke vzdělávání splní více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí podle výsledků přijímacího řízení.
 • Pořadí uchazečů se stanoví jako řada uchazečů seřazených od uchazeče s nejvyšším celkovým počtem bodů za přijímací zkoušku, tedy nejlepšího uchazeče, který obsadí první místo v pořadí, po uchazeče s nejnižším celkovým počtem bodů za přijímací zkoušku, který obsadí poslední místo v pořadí.
 • V případě rovnosti celkového počtu bodů za přijímací zkoušku se na lepším místě umístí uchazeč s vyšším součtem bodů za všechny tři jednotlivé testy.
 • Úprava přijímací zkoušky u cizinců se řídí dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (mimo jiné § 20 odstavec 4, § 60b odstavec 5) a vyhláškou 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (mimo jiné § 14).

Výpočet bodů za přijímací zkoušku

 • Za jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč získat maximálně 70 bodů (za test z českého jazyka a literatury nejvýše 35 bodů a za test z matematiky a její aplikace také nejvýše 35 bodů).
 • Za školní přijímací zkoušku – profilový test – může uchazeč získat maximálně 20 bodů.
 • Za předchozí vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, může získat maximálně 10 bodů.

Celkový počet bodů za přijímací zkoušku je dán součtem bodů za jednotlivé testy a bodů za předchozí vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Nejvyšší možný součet bodů za přijímací zkoušku je 100 bodů. Nejnižší možný součet bodů za přijímací zkoušku je 0 bodů.

U přijímací zkoušky není stanovena minimální hranice úspěšnosti - ať již celková či dílčí.

Celkový počet bodů za přijímací zkoušku bude matematicky zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

Body za jednotlivé testy

Body za jednotlivé testy jsou dány součtem přepočítaných bodů ze tří testů (Čj, M a profilový test).

 • Body za test z českého jazyka a literatury budou přepočítány na nejvýše 35 bodů.
 • Body za test z matematiky a její aplikace budou přepočítány na nejvýše 35 bodů.
 • Body za profilový test budou přepočítány na nejvýše 20 bodů.

Příklad: Za test z matematiky a její aplikace získá uchazeč 30 bodů z 50 možných.

(35 × 30) / 50 = 21 bodů

Počet přepočítaných bodů za test z matematiky je tedy 21 bodů.

Body za předchozí vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Nejvyšší možný počet bodů za předchozí vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče je, 10. Nejnižší možný počet bodů je 0.

Za předchozí vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, se body vypočítávají buď:

 • za předchozí vzdělávání,
 • nebo za předchozí vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách.

Body za předchozí vzdělávání (za sledovaná vysvědčení) a body za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (kombinace průměrného prospěchu a úspěchů na olympiádách), se nesčítají. Do celkového počtu bodů za přijímací zkoušku se bude počítat lepší (vyšší) počet bodů.

Za předchozí vzdělávání se body vypočítávají ze sledovaných vysvědčení.

Sledovaná vysvědčení jsou koncové z předposledního a pololetní z posledního ročníku školy, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. U žáků základních škol se většinou jedná o koncové vysvědčení z 8. ročníku a pololetní vysvědčení z 9. ročníku. U žáků víceletých gymnázií se jedná o vysvědčení z odpovídajících ročníků.

Body za předchozí vzdělávání se počítají dle vzorce:

http://www.gybot.cz/data/t/O/x/vzorec-01.jpg

kde p1 a p2 je průměrný prospěch z povinných předmětů na sledovaných vysvědčeních (zaokrouhlený na dvě desetinná místa).

Pokud je výsledek výpočtu bodů vyšší než 10, pak uchazeč získá 10 bodů. Pokud je výsledek výpočtu bodů nižší než 0, pak získá uchazeč 0 bodů.

Příklad 1: Uchazeč s průměrným prospěchem na konci 8. třídy 1,50 a průměrným prospěchem v pololetí 9. třídy 1,30 získá 5,00 bodů.

http://www.gybot.cz/data/A/N/h/vzorec-02.jpg

Příklad 2: Uchazeč s průměrným prospěchem na konci 8. třídy 1,95 a průměrným prospěchem v pololetí 9. třídy 1,85 získá 0 bodů (výsledek rovnice je – 1,25, ale uchazeč nemůže získat záporný počet bodů).

http://www.gybot.cz/data/o/V/n/vzorec-03.jpg

Za předchozí vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách se body vypočítávají následovně

Pokud má uchazeč na obou sledovaných vysvědčeních průměrný prospěch z povinných předmětů do 1,50 a doloží originálem diplomu, že se umístil do 3. místa v obvodním kole nebo do 10. místa v krajském kole v uznávaných olympiádách, získá 10 bodů za předchozí vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Uznávané olympiády jsou: olympiáda z matematiky, fyziky, biologie, chemie a zeměpisu - viz seznam Olympiády uznávané při přijímacím řízení. Originál diplomu či jeho ověřená kopie musí být součástí přihlášky.

Olympiády uznávané při přijímacím řízení

V Praze 31. 1. 2017

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1
zastoupené ředitelem Mgr. Stanislavem Luňákem

Okruh požadavků (Ch a F) na profilový test.

Přihlášky a předpisy

Často kladené otázky

Ukázkové testy od společnosti CERMAT.


Celkem 0 komentářů Komentovat