telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Přípravné kurzy pro žáky ZŠ v Gymnáziu... více
Eliška Režňáková, studentka loňské 4.C, potřebuje... více
cz en de fr ru

Přijímací řízení

vloženo: 11. 09. 2018

Předběžné informace o přijímacím řízení pro rok 2019/2020

Definitivní inormace a vyhlášení přijímacího řízení budou zveřejněny v termínu dle školského zákona.

Ředitel gymnázia rozhodl, že součástí přijímacího řízení bude přijímací zkouška.

Přijímací zkouška se skládá z

 • jednotné přijímací zkoušky, která se skládá z 2 testů (test ze vzdělávacího oboru český jazyka a literatura (Č) a test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (M), tyto testy budou vytvořeny a opraveny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)),
 • školní přijímací zkoušky, která se skládá z 1 testu (profilový test, tento test je vytvořen a opravován školou a obsahuje otázky z přírodopisu, chemie a fyziky). Test vychází z rozsahu stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1 Podmínky přijetí ke vzdělávání

 • Uchazeč musí splnit podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole uvedené v zákoně 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce (v případě nezletilého uchazeče) musí podat přihlášku dle zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky 353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení k střednímu vzdělávání.

2 Termíny 1. kola přijímacího řízení

Termíny konání přijímací zkoušky:

1. termín pátek 12. 4. 2019

2. termín pondělí 15. 4. 2019

Termín přijímací zkoušky na naší škole je dán pořadím školy na přihlášce.

Uchazeč koná jednotnou i školní přijímací zkoušku v jednom termínu.

3 Předpokládaný počet přijímaných studentů

Ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat 4 třídy prvního ročníku studijního oboru 79-41-K/41 ŠVP Společně s přírodou pro nejvýše 120 žáků.

4 Jednotná kritéria pro uchazeče

 • Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle výsledků jednotné a školní přijímací zkoušky, hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
 • Pokud podmínky k přijetí ke vzdělávání splní více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí podle výsledků přijímacího řízení.
 • Pořadí uchazečů se stanoví jako řada uchazečů seřazených od uchazeče s nejvyšším celkovým počtem bodů za přijímací zkoušku, tedy nejlepšího uchazeče, který obsadí první místo v pořadí, po uchazeče s nejnižším celkovým počtem bodů za přijímací zkoušku, který obsadí poslední místo v pořadí.
 • V případě rovnosti celkového počtu bodů za přijímací zkoušku se na lepším místě umístí uchazeč s vyšším součtem bodů za všechny tři jednotlivé testy. Pokud i tento součet mají uchazeči stejný, rozhoduje o lepším umístění vyšší počet bodů z testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace.
 • Úprava přijímací zkoušky pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se řídí dle zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (mj. § 20 odst. 4, § 60b odst. 5) a vyhláškou 353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (mj. § 14).

4.1 Výpočet celkového počtu bodů za přijímací zkoušku

Nejvyšší možný celkový počet bodů za přijímací zkoušku je 100 bodů. Nejnižší možný celkový počet bodů za přijímací zkoušku je 0 bodů.

Celkový počet bodů za přijímací zkoušku je dán součtem bodů za:

 • jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky (Č, M a profilový test) viz 4.1.1 a
 • bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče viz 4.1.2.

U přijímací zkoušky není stanovena minimální hranice úspěšnosti – ať již celková či dílčí.

Celkový počet bodů za přijímací zkoušku bude matematicky zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

4.1.1 Body za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky

Nejvyšší možný součet bodů za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky je 90. Nejnižší možný součet bodů za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky je 0.

Součet bodů za jednotlivé testy jednotné a školní přijímací zkoušky je dán součtem přepočítaných bodů ze tří testů (Čj, M a profilový test).

 • Body za test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura budou přepočítány na nejvýše 35 bodů.
 • Body za test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace budou přepočítány na nejvýše 35 bodů.
  • Za jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč získat maximálně 70 bodů.
 • Body za profilový test budou přepočítány na nejvýše 20 bodů.
  • Za školní přijímací zkoušku – profilový test – může uchazeč získat maximálně 20 bodů.

Příklad: Za test z matematiky a její aplikace získá uchazeč 30 bodů z 50 možných.

(35 ∙ 30) / 50 = 21 bodů

Počet přepočítaných bodů za test z matematiky je tedy 21 bodů.

4.1.2 Body za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Nejvyšší možný počet bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče je 10. Nejnižší možný počet bodů je 0.

Body se počítají buď:

 • za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, nebo
 • za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách.

Body za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a body za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách se nesčítají. Do celkového počtu bodů za přijímací zkoušku se počítá vyšší počet bodů.

4.1.2.1 Za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání se body vypočítávají dle vzorce:

Vzorec 01

kde p1 a p2 je průměrný prospěch z povinných předmětů na sledovaných vysvědčeních zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

Pokud je výsledek výpočtu bodů vyšší než 10, pak uchazeč získá 10 bodů. Pokud je výsledek výpočtu bodů nižší než 0, pak získá uchazeč 0 bodů.

Sledovaná vysvědčení jsou koncové z předposledního a pololetní z posledního ročníku školy, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. U žáků základních škol se většinou jedná o koncové vysvědčení z 8. ročníku a pololetní vysvědčení z 9. ročníku. U žáků víceletých gymnázií se jedná o vysvědčení z odpovídajících ročníků.

Příklad 1: Uchazeč s průměrným prospěchem na konci 8. třídy 1,50 a průměrným prospěchem v pololetí 9. třídy 1,30 získá 5 bodů.
vzorec 02

Příklad 2: Uchazeč s průměrným prospěchem na konci 8. třídy 1,95 a průměrným prospěchem v pololetí 9. třídy 1,85 získá 0 bodů (výsledek rovnice je – 1,25, ale uchazeč nemůže získat záporný počet bodů).
vzorec 03

4.1.2.2 Za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání v kombinaci s úspěchy na olympiádách se body vypočítávají následovně

Pokud má uchazeč na obou sledovaných vysvědčeních průměrný prospěch z povinných předmětů menší nebo roven 1,50 a doloží originálem diplomu, že se umístil do 3. místa v obvodním kole nebo do 10. místa v krajském kole v uznávaných olympiádách, získá 10 bodů.

Originál diplomu, nebo jeho ověřená kopie musí být předán škole nejpozději do 1. 3. 2019.

Uznávané olympiády jsou: olympiáda z matematiky, fyziky, biologie, chemie a zeměpisu - viz Seznam olympiád uznávaných při přijímacím řízení.

4.1.2.2.1 Seznam olympiád uznávaných při přijímacím řízení

Vzorec pro výpočet bodů za vysvědčeníAdéla Boučková
Nezobrazuje se mi vzorec na výpočet bodů za školení prospěch
Vzorec pro výpočet bodů za vysvědčeníAdéla Boučková
Nezobrazuje se mi vzorec na výpočet bodů za školení prospěch
Celkem 2 komentáře, poslední 15.01.2018 19:56 Komentovat