telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Obecná informace o přípravných kurzech v Gymnáziu... více
Podrobnosti v aktualitě Akademie pro seniory... více
cz en de fr ru

Projektové dny

1. ročník – Adaptační projektové dny (PA)

Musíme si pomáhatV prvním ročníku se studenti účastní adaptačních dnů. Cílem je pomoci jim orientovat se v budově školy a jejím okolí (poznávací hra Podskalí – tradice, místopis), seznámit studenty se školním informačním systémem (Škola Online), se zásadami správného učení, s aktivitami, které škola nabízí (např. v rámci SVČ – střediska volného času). Studenti se také dozvědí o Botičské odborné práci a Středoškolské odborné činnosti. Nedílnou součástí adaptačních dnů je seznámení se zásadami práce v hodinách TV a během rozličných kurzů pořádaných školou. K adaptačním dnům neodmyslitelně patří i slovo ředitele školy k nově přijatým studentům.

Na projektové dny navazuje adaptační kurz, na který studenty doprovází kromě třídních učitelů i výchovná poradkyně a protidrogová preventistka. Snahou všech zúčastněných je vydat ze sebe to nejlepší a vytvořit pro příští čtyři roky báječný kolektiv. Adaptační kurz bývá studenty i učiteli přijímán velmi pozitivně.

2. ročník – Coincidentia oppositorum – sloučení protikladů (PCO)

Borci v akci

Jedná se o projekt, který má studentům ukázat, že i obory zdánlivě vzdálené mají mnoho společného. Práce v každé skupině vyžaduje orientaci v některém humanitním a přírodovědném oboru. Studenti se učí vyhledávat informace a zpracovávat je, spolupracují ve dvojicích či menších skupinách. Zastřešujícím tématem je Praha.

Studenti druhého ročníků se rozdělí každý den do šesti skupin. Jednotlivé skupiny se zaměřují na tato témata: 1. Barokní Praha a Bernard Bolzano, 2. Literární, historická a matematická Praha, 3. Cabri geometrie v angličtině – Pražské mosty, 4. Američtí a angličtí autoři v Praze, 5. Avantgardní Praha, 6. Tvorba literárně historické soutěže o Praze 2. Studenti pracují ve škole i mimo ni. Lákadlem letošních projektových byly beseda s americkým autorem Kenem Nashem žijícím v Praze na téma: „Praha očima cizince“.

3. ročník – Projekt Botič (PB)

Jako v době kamenné Jedná se o přírodovědný projekt, který sdružuje poznatky z jednotlivých přírodovědných oborů a využívá výstupů průřezového tématu ekologická výchova. Navíc podporuje spolupráci v kolektivu, schopnost vzájemné komunikace a schopnost vyhledávat a zpracovávat informace.

Studenti každé třídy se v úvodu projektu rozdělí na 8 skupin zaměřených na botaniku, zoologii suchozemských tvorů, hydrobiologii, chemii vod, fyziku, terénní trigonometrii, geologii a zeměpis a fotodokumentaci. Jednotlivé skupiny ze všech tříd se účastní třídenního bloku odborných přednášek, terénního výzkumu v povodí potoka Botiče a laboratorního či jiného vyhodnocení zjištěných výsledků. Každá skupinka také připraví jeden vlastní terénní dílčí projekt, který v průběhu terénní exkurze uskuteční. V závěru projektu sestaví každá třída z 8 příspěvků třídní sborník. Nejlepší sborník je poté oceněn tradičně dvěma velkými dorty.

4. ročník – Jazykově-mediální kurz „Vítejte na GB, Evropané!“ (PJ)

Kdo tam bude prvníMilí Evropané, jsme rádi, že se můžeme poznat. V našem jazykově-mediálním projektu se zajímáme o každého z vaší země, kdo se ve 20. a 21. století proslavil v jakékoli oblasti spojené s přírodními vědami. A čím může naše přírodovědně zaměřená škola zaujmout vás? Proč by si školy z vaší země měly vybrat jako partnerskou školu zrovna tu naši? V čem jsme jedineční? Naši studenti vám dají v tomto projektu jasnou odpověď. Jejich úkolem je totiž vytvořit libovolný mediální produkt, který se zabývá právě významnými evropskými osobnostmi a prezentací naší školy.

V první části projektu se studenti nejdříve seznamují s nejrozšířenějšími médii, mapují informace o významných evropských osobnostech a osvojují si slovní zásobu k prezentaci v cizím jazyce. V druhé části se pak spolupracují se svým týmem, společně si stanovují konkrétní cíl své práce, rozdělují úkoly a pracují na projektu. Na závěr odevzdávají hotový mediální produkt, který představují ostatním v cizím jazyce na předmaturitním jazykovém kurzu.

Kromě základů mediální výchovy se tak studenti naučí pracovat s cizojazyčnými zdroji, seznámí se s prací v kolektivu, který nemusí být vždy složen podle jejich představ, a možná si poprvé v životě vyzkouší hovořit v cizím jazyce před velkým publikem. To vše jistě využijí při svém dalším studiu a v zaměstnání.

Tento projekt uskutečňujeme již několik let a za tu dobu se studentům podařilo vytvořit mnoho zajímavých produktů. Byly napsány noviny, nakresleny komiksy, natočeny filmy, rozhlasové relace, reklamní spoty, vytvořeny webové stránky. Tradičně největším „rhákem“ je mezi studenty velmi oblíbená výroba videí o životě na naší škole. Ukázky několika výtvorů najdete na našich webových stránkách. Mnohem více si jich ale můžete prohlédnout při návštěvě GB na Dnu otevřených dveří.